Pre uchádzačov

(aktualizované 28. 2. 2019)

Na tejto stránke sa nachádzajú len informácie, súvisiace s prijímacím konaním na jednotlivé stupne štúdia (Bc., Mgr. a ArtD.).
Študijné plány a ďalšie informácie, týkajúce sa štúdia, nájdete v úvode časti VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE a v časti PRE UCHÁDZAČOV.

Vnútorný predpis o prijímacom konaní (podrobné informácie o prijímacom konaní na HTF VŠMU)
[stiahnuť] (.pdf)

 


DODATOČNÉ PRIJÍMACIE KONANIE NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – PRE AKAD. ROK 2019 / 2020
(17. – 21. 6. 2019)

Kompletné informácie o prijímacom konaní [stiahnuť] (.pdf)

ŠTUDIJNÉ ODBORY A PROGRAMY

 • študijný odbor – Hudobné umenie
  • Študijný program – strunové a dychové nástroje (hra na viole, hra na violončele, hra na kontrabase, hra na flaute, hra na hoboji, hra klarinete, hra na fagote, hra na lesnom rohu)
  • Študijný program – skladba a dirigovanie (skladba, dirigovanie orchestra, dirigovanie zboru)
 • študijný odbor – Muzikológia
  • Študijný program – teória a dramaturgia hudby
   študijné plány (teória hudby a dramaturgia a manažment hudby)

V prihláške je potrebné uviesť okrem študijného programu aj študijný plán – uvedený v zátvorke.

POŽIADAVKY

TERMÍNY

Termín podania prihlášky: do 30. 4. 2019
Miesto podania prihlášky:
doporučenou poštou na dekanát HTF VŠMU, Zochova 1, 813 01 Bratislava.
Termín konania prijímacích skúšok: 17. – 21. 6. 2019

V prihláške uvedie uchádzač údaje:

   • o predchádzajúcom zamestnaní;
   • o dosiahnutom vzdelaní vrátane prospechu (študijné priemery) a o výsledkoch v záujmovej činnosti súvisiacej so študijným programom, na ktorý sa uchádzač hlási.

Prihláška ďalej musí obsahovať:

   • životopis;
   • overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia;
   • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Neúplne alebo chybne vyplnené prihlášky sa nezaradia do prijímacieho konania.

Dôležité upozornenie k elektronickej prihláške:
Pred zaregistrovaním sa do systému a zaevidovaním prihlášky si prečítajte návod, ktorý je dostupný v AIS, v záložke „Interné návody“.
Elektronickú prihlášku je potrebné nielen riadne vyplniť a potvrdiť v systéme, ale aj vytlačiť, podpísať a odoslať doporučenou poštou do stanoveného termínu na dekanát HTF VŠMU, Zochova 1, 813 01 Bratislava.

POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA (§ 92 ods. 12 zákona o VŠ):

   • všetky študijné programy – elektronická forma prihlášky 40 €;
   • všetky študijné programy – papierová forma prihlášky 50 €;
   • prijímacie konanie v cudzom jazyku (anglický alebo nemecký jazyk) 100 €

(platba prevodom, poštovou poukážkou, Eurogiro)

Číslo účtu:
IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858 Štátna pokladnica (VÚB)
BIC: SPSR SKBAXXX
variabilný symbol 64
adresa: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Zochova 1, 813 01 Bratislava

Pri platbe mimo EU:
IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858
SWIFT: SUBASKBX Štátna pokladnica (VÚB)
variabilný symbol 64
adresa: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Zochova 1, 813 01 Bratislava

Pravdepodobný počet prijatých v študijných programoch odboru Hudobné umenie – 40.
Pravdepodobný počet prijatých v odbore Muzikológia – 10.

Upozornenie:

Ak sa uchádzač nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť prijímacej skúšky, je povinný oznámiť to dekanátu fakulty do troch dní od termínu prijímacej skúšky. V prípade práceneschopnosti uchádzača v čase prijímacích skúšok mu na základe žiadosti a predloženého lekárskeho potvrdenia bude vrátená časť poplatku za prijímacie konanie.

> hore <


PRIJÍMACIE KONANIE NA MAGISTERSKÉ – PRE AKAD. ROK 2019 / 2020
(17. – 21. 6. 2019)

Informácie o prijímacom konaní na stiahnutie do počítača [stiahnuť] (.pdf)

ŠTUDIJNÉ ODBORY A PROGRAMY

 • študijný odbor – Hudobné umenie
  • Študijný program – klávesové nástroje (hra na akordeóne, hra na klavíri – koncertné zameranie, hra na klavíri – pedagogické zameranie, hra na organe)
   POŽIADAVKY: [stiahnuť] (.pdf)
  • Študijný program – cirkevná hudba (zameranie hra na organe, organová improvizácia, zameranie dirigovanie zboru)
   POŽIADAVKY: [stiahnuť] (.pdf)
  • Študijný program – skladba a dirigovanie (skladba, dirigovanie zboru, dirigovanie orchestra)
   POŽIADAVKY: [stiahnuť] (.pdf)
  • Študijný program – strunové a dychové nástroje (hra na husliach, hra na viole, hra na violončele, hra na kontrabase, hra na gitare, hra na flaute, hra na hoboji, hra na klarinete, hra na fagote, hra na lesnom rohu, hra na trúbke, hra na pozaune, hra na tube)
   POŽIADAVKY: [stiahnuť] (.pdf)
  • Študijný program – spev
   POŽIADAVKY: [stiahnuť] (.pdf)
  • Študijný program – komorná hra
   POŽIADAVKY: [stiahnuť] (.pdf)
 • študijný odbor – Tanečné umenie
  • študijný program – Tanečné umenie (zameranie klasický tanec, ľudový tanec, moderný tanec, tanec  pre deti a mládež)
  • študijný program – Choreografia (choreografia baletu, choreografia ľudového tanca)
   POŽIADAVKY PRE OBA ŠTUD. PROGRAMY: [stiahnuť] (.pdf)
 • študijný odbor – Muzikológia
  • Študijný program – teória a dramaturgia hudby
   študijné plány (teória hudby a dramaturgia a manažment hudby)
   POŽIADAVKY: [stiahnuť] (.pdf)

 

TERMÍNY

Termín podania prihlášky: do 30. 4. 2019
Miesto podania prihlášky:
doporučenou poštou na dekanát HTF VŠMU, Zochova 1, 813 01 Bratislava.
Termín konania prijímacích skúšok: 17. – 21. 6. 2019

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia. (§ 56 až § 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o VŠ). Prijatie uchádzačov, ktorí ešte nemajú ukončené  vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (bakalárske štúdium), je podmienené jeho získaním najneskôr do dňa zápisu (podmienečné prijatie na štúdium v zmysle § 58 ods. 1 Zákona o VŠ).

V prihláške uvedie uchádzač údaje:

   • v súlade s § 73 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
   • o predchádzajúcom zamestnaní;
   • o dosiahnutom vzdelaní vrátane prospechu a o výsledkoch v záujmovej činnosti súvisiacej so študijným programom, na ktorý sa uchádzač hlási.

Prihláška ďalej musí obsahovať:

   • životopis;
   • overenú fotokópiu bakalárskeho diplomu (diplom vydaný HTF overí študijné oddelenie HTF);
   • uchádzač o študijný program spev predloží  pri prijímacej skúške foniatrické vyšetrenie nie staršie ako 1 mesiac;
   • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Dôležité upozornenie k elektronickej prihláške:

Pred zaregistrovaním sa do systému a zaevidovaním prihlášky si prečítajte návod, ktorý je dostupný v AIS, v záložke „Interné návody“.
Elektronickú prihlášku je potrebné nielen riadne vyplniť a potvrdiť v systéme, ale aj vytlačiť, podpísať a odoslaťdoporučenou poštou do stanoveného termínu na dekanát HTF VŠMU, Zochova 1, 813 01 Bratislava.

Neúplne alebo chybne vyplnené prihlášky sa nezaradia do prijímacieho konania.

 

POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA (§ 92 ods. 12 zákona o VŠ):

 • elektronická forma prihlášky – 40 € (zaregistrovaná uchádzačom v Ais-e, vytlačená a zaslaná poštou);
 • papierová forma prihlášky – 50 € (bez registrácie v Ais-e);
 • prijímacie konanie v cudzom jazyku (anglický alebo nemecký jazyk) – 100 €

(platba prevodom, poštovou poukážkou, Eurogiro).

Číslo účtu:
IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858
Štátna pokladnica (VÚB)
BIC: SPSR SKBAXXX
variabilný symbol  64
adresa: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Zochova 1, 813 01 Bratislava

Pri platbe mimo EU:
IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858
SWIFT: SUBASKBX
Štátna pokladnica (VÚB)
variabilný symbol  64
adresa: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Zochova 1, 813 01 Bratislava

Pravdepodobný počet prijatých v študijných programoch odboru Hudobné umenie – 40.
Pravdepodobný počet prijatých v odbore Tanečné umenie – 15.
Pravdepodobný počet prijatých v odbore Muzikológia – 10.

Upozornenie:
Ak sa uchádzač nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť prijímacej skúšky, je povinný oznámiť to dekanátu fakulty do troch dní od termínu prijímacej skúšky. V prípade práceneschopnosti uchádzača v čase prijímacích skúšok mu na základe žiadosti a predloženého lekárskeho potvrdenia bude vrátená časť poplatku za prijímacie konanie. Do žiadosti je nutné uviesť číslo účtu vo formáte IBAN, na ktoré má byť vrátená časť poplatku.

> hore <


PRIJÍMACIE KONANIE NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM – PRE AKAD. ROK 2019 / 2020
(24. – 28. 6. 2019)

Kompletné informácie o prijímacom konaní [stiahnuť] (.pdf)

ŠTUDIJNÉ ODBORY A PROGRAMY

 • 2.2.3  Hudobné umenie v dennej a externej forme
  • klávesové nástroje (hra na klavíri, hra na organe, hra na akordeóne)
  • strunové a dychové nástroje (hra na husliach, hra na viole, hra na violončele, hra na klarinete, hra na tube)
  • spev
  • skladba a dirigovanie (dirigovanie zboru)*
 • 2.2.2  Tanečné umenie v dennej a externej forme
  • tanečné umenie
 • 2.1.37  Muzikológia v dennej a externej forme

*študijný program je v čase zverejnenia oznamu v procese reakreditácie

TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC: [stiahnuť] (.pdf)

 

TERMÍNY

Termín podania prihlášky: do 30. 4. 2019
Miesto podania prihlášky:
doporučenou poštou na dekanát HTF VŠMU, Zochova 1, 813 01 Bratislava.
Termín konania prijímacích skúšok: 24. – 28. 6. 2019

Prihláška musí obsahovať:

 1. Životopis.
 2. Overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (podrobnejšie informácie vo Vnútornom predpise o prijímacom konaní na HTF) [prevziať] (.doc).
 3. Doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.
 4. Súpis umeleckej činnosti (Hudobne umenie, Tanečné umenie).
 5. Súpis naštudovaného repertoáru, súpis publikovaných i nepublikovaných prác, prípadne súpis výsledkov inej odbornej činnosti.
 6. Súpis publikovaných a nepublikovaných prác, prípadne aj umeleckej činnosti a odborné posudky na tieto práce a činnosti, ak boli vypracované (Muzikológia).
 7. Súpis ďalších odborných výsledkov, projektov a iných aktivít (výskumných, pedagogických, dramaturgických, manažérskych atď.).

Neúplne alebo chybne vyplnené prihlášky sa nezaradia do prijímacieho konania.

Podmienky prijatia na štúdium a prijímacie konanie sú stanovené v § 56 až § 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o VŠ).

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa (§ 56 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách).

Prijatie uchádzačov, ktorí ešte nemajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, je podmienené jeho získaním najneskôr do dňa zápisu (podmienečné prijatie na štúdium v zmysle § 58 ods. 1 Zákona o VŠ).

POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA (§ 92 ods. 12 zákona o VŠ):

   • všetky študijné programy – elektronická forma prihlášky 40 €;
   • všetky študijné programy – papierová forma prihlášky 50 €;
   • prijímacie konanie v cudzom jazyku (anglický alebo nemecký jazyk) 100 €

(platba prevodom, poštovou poukážkou, Eurogiro)

Číslo účtu:
IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858 Štátna pokladnica (VÚB)
BIC: SPSR SKBAXXX
variabilný symbol 64
adresa: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Zochova 1, 813 01 Bratislava

Pri platbe mimo EU:
IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858
SWIFT: SUBASKBX Štátna pokladnica (VÚB)
variabilný symbol 64
adresa: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Zochova 1, 813 01 Bratislava

Upozornenie:
Uchádzač, ktorý sa nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť prijímacej skúšky, je povinný oznámiť túto skutočnosť dekanátu fakulty do troch dní od termínu prijímacej skúšky. V prípade práceneschopnosti uchádzača v čase prijímacích skúšok mu na základe žiadosti a predloženého lekárskeho potvrdenia bude vrátená časť poplatku za prijímacie konanie. Do žiadosti je nutné uviesť číslo účtu vo formáte IBAN, na ktoré má byť vrátená časť poplatku.

hore <


DODATOČNÉ PRIJÍMACIE KONANIE NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM – PRE AKAD. ROK 2019 / 2020
(28. – 30. 8. 2019)

Kompletné informácie o prijímacom konaní [stiahnuť] (.pdf)

ŠTUDIJNÉ ODBORY A PROGRAMY

 • 2.2.3  Hudobné umenie v externej forme
  • strunové a dychové nástroje (hra na harfa, hra na fagote)

TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC: [stiahnuť] (.pdf)

TERMÍNY

Termín podania prihlášky: do 20. 8. 2019
Miesto podania prihlášky:
doporučenou poštou na dekanát HTF VŠMU, Zochova 1, 813 01 Bratislava.
Termín konania prijímacích skúšok: 28. – 30. 8. 2019

Prihláška musí obsahovať:

 1. Životopis.
 2. Overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (podrobnejšie informácie vo Vnútornom predpise o prijímacom konaní na HTF) [prevziať] (.doc).
 3. Doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.
 4. Súpis umeleckej činnosti Súpis naštudovaného repertoáru, súpis publikovaných i nepublikovaných prác, prípadne súpis výsledkov inej odbornej činnosti.
 5. Súpis ďalších odborných výsledkov, projektov a iných aktivít (výskumných, pedagogických, dramaturgických, manažérskych atď.).

Neúplne alebo chybne vyplnené prihlášky sa nezaradia do prijímacieho konania.

Podmienky prijatia na štúdium a prijímacie konanie sú stanovené v § 56 až § 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o VŠ).

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa (§ 56 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách).

Prijatie uchádzačov, ktorí ešte nemajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, je podmienené jeho získaním najneskôr do dňa zápisu (podmienečné prijatie na štúdium v zmysle § 58 ods. 1 Zákona o VŠ).

POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA (§ 92 ods. 12 zákona o VŠ):

   • všetky študijné programy – elektronická forma prihlášky 40 €;
   • všetky študijné programy – papierová forma prihlášky 50 €;
   • prijímacie konanie v cudzom jazyku (anglický alebo nemecký jazyk) 100 €

(platba prevodom, poštovou poukážkou, Eurogiro)

Číslo účtu:
IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858 Štátna pokladnica (VÚB)
BIC: SPSR SKBAXXX
variabilný symbol 64
adresa: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Zochova 1, 813 01 Bratislava

Pri platbe mimo EU:
IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858
SWIFT: SUBASKBX Štátna pokladnica (VÚB)
variabilný symbol 64
adresa: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Zochova 1, 813 01 Bratislava

Upozornenie:
Uchádzač, ktorý sa nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť prijímacej skúšky, je povinný oznámiť túto skutočnosť dekanátu fakulty do troch dní od termínu prijímacej skúšky. V prípade práceneschopnosti uchádzača v čase prijímacích skúšok mu na základe žiadosti a predloženého lekárskeho potvrdenia bude vrátená časť poplatku za prijímacie konanie. Do žiadosti je nutné uviesť číslo účtu vo formáte IBAN, na ktoré má byť vrátená časť poplatku.

> hore <


Dôležité informácie k umožneniu zápisu na štúdium:

Pokyny pre uchádzačov, ktorí sú povinní doplniť predložené dokumenty potvrdzujúce ukončené stredoškolské vzdelanie (Odporúčame riešiť ihneď!).

Uchádzači o bakalárske štúdium na HTF VŠMU zo zahraničia sú povinní doplniť predložené dokumenty potvrdzujúce ukončené stredoškolské vzdelanie v ich domovskej krajine. Za dokument potvrdzujúci ukončené stredoškolské vzdelanie v zahraničí sa podľa zákona č. 422/2015 Z. z. (Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov) považuje rozhodnutie okresného úradu v sídle kraja. O uznaní ukončeného stredoškolského vzdelania na zahraničných stredných školách pre oblasť Bratislavského kraja rozhoduje odbor školstva Okresného úradu v Bratislave so sídlom na Tomášikovej 46, 832 05 Bratislava (Oddelenie odborných a metodických činností – nostrifikácia). Kontakt: Mgr. Alla Kováčová, 09610/46 418

Požadované potvrdenie je uchádzač povinný predložiť na študijné oddelenie HTF VŠMU najneskôr v deň zápisu na štúdium.

Ďalšie informácie o uznávaní ukončeného vzdelania na stredných školách záujemca nájde na stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:
https://www.minedu.sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani/
http://www.minedu.sk/study-in-slovakia/

Important information to enable enrollment for study:
Instructions for applicants, who are required to complete the submitted documents confirming completed secondary education
(We recommend to solve it immediately!).

Applicants for bachelor study at HTF VŠMU from abroad are required to complete the submitted documents confirming completed secondary education in their home country. According to Act no. 422/2015 Z. z. (Act on the Recognition of Educational Documents and on the Recognition of Professional Qualifications and on Amendments to Certain Acts), the document, which is considered to confirming the completed secondary education abroad, is the decision of the District Office at the seat of the region governing. The Department of Education of the District Office in Bratislava (Odbor školstva Okresného úradu v Bratislave), with its registered office at Tomášikova 46, 832 05 Bratislava (Department of Expertise and Methodological Activities – Authorization (Oddelenie odborných a metodických činností – nostrifikácia), decides on the recognition of completed secondary education at foreign secondary schools in the Bratislava region. Contact person: Mgr. Alla Kováčová, 09610/46 418

The applicant is required to submit the required confirmation to the HTF study department of the VŠMU at the latest on the day of enrolment.

Further information about the recognition of secondary education can be found on the Ministry of Education, Science, Research and Sport SR website:
https://www.minedu.sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani/
http://www.minedu.sk/study-in-slovakia/

 


Elektronická registrácia prihlášky (Bc. a Mgr. štúdium)
Záujemcovia o štúdium bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave môžu zaregistrovať prihlášku na štúdium aj elektronickou formou prostredníctvom akademického informačného systému AiS2, ďalej IS. Elektronická registrácia vašej prihlášky vás však nezbavuje povinnosti zaslania vytlačenej a podpísanej prihlášky, vrátane príloh poštou v stanovených termínoch na študijné oddelenie fakulty. Zaregistrovanie elektronickou formou je dobrovoľné, má vplyv na zníženie poplatku za prijímacie konanie.
Podrobné informácie na stiahnutie:
pre bakalárske štúdium [stiahnuť] (.pdf) / pre magisterské štúdium [stiahnuť] (.pdf)
Link na informačný systém: http://e-prihlaska.vsmu.sk

> hore <