Pre uchádzačov

(aktualizované 11. 2. 2019)

Na tejto stránke sa nachádzajú len informácie, súvisiace s prijímacím konaním na jednotlivé stupne štúdia (Bc., Mgr. a ArtD.).
Študijné plány a ďalšie informácie, týkajúce sa štúdia, nájdete v úvode časti VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE a v časti PRE UCHÁDZAČOV.

Vnútorný predpis o prijímacom konaní (podrobné informácie o prijímacom konaní na HTF VŠMU)
[stiahnuť] (.pdf)


PRIJÍMACIE KONANIE NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – PRE AKAD. ROK 2019 / 2020
(29. 1. – 4. 2. 2019)

HARMONOGRAM PRIJÍMACIEHO KONANIA [stiahnuť] (.pdf)

Kompletné informácie o prijímacom konaní [stiahnuť] (.pdf)

ŠTUDIJNÉ ODBORY A PROGRAMY

 • študijný odbor – Hudobné umenie
  • Študijný program – spev
  • Študijný program – klávesové nástroje (hra na akordeóne, hra na klavíri – koncertný študijný plán, hra na klavíri – pedagogický študijný plán, hra na organe)
  • Študijný program – cirkevná hudba
  • Študijný program – strunové a dychové nástroje (hra na husliach, hra na viole, hra na violončele, hra na kontrabase, hra na gitare, hra na flaute, hra na hoboji, hra klarinete, hra na fagote, hra na lesnom rohu, hra na trúbke, hra na pozaune, hra na tube)
  • Študijný program – skladba a dirigovanie (skladba, dirigovanie orchestra, dirigovanie zboru)
 • študijný odbor – Tanečné umenie
  • študijný program – Tanečné umenie
   študijný plán – tanečné umenie (klasický tanec, ľudový tanec, moderný tanec, tanec pre deti a mládež)
   študijný plán – choreografia
   študijný plán – tanečné divadlo a performancia
 • študijný odbor – Muzikológia
  • Študijný program – teória a dramaturgia hudby
   študijný plán – teória hudby
   študijný plán – dramaturgia a manažment hudby

V prihláške je potrebné uviesť okrem študijného programu aj študijný plán – uvedený v zátvorke.

POŽIADAVKY

 

TERMÍNY

Termín podania prihlášky: do 30. 11. 2018
Miesto podania prihlášky:
doporučenou poštou na dekanát HTF VŠMU, Zochova 1, 813 01 Bratislava.
Termín konania prijímacích skúšok: 29. 1. – 4. 2. 2019

V prihláške uvedie uchádzač údaje:

   • o predchádzajúcom zamestnaní;
   • o dosiahnutom vzdelaní vrátane prospechu (študijné priemery) a o výsledkoch v záujmovej činnosti súvisiacej so študijným programom, na ktorý sa uchádzač hlási.

Prihláška ďalej musí obsahovať:

   • životopis;
   • overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia;
   • uchádzač o študijný program spev predloží  pri prijímacej skúške foniatrické vyšetrenie  nie staršie ako 1 mesiac;
   • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Pozn.: Doklad o ukončení úplného stredného vzdelania (maturitné vysvedčenie) uchádzač predloží do desiatich dní po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium.

Neúplne alebo chybne vyplnené prihlášky sa nezaradia do prijímacieho konania.

Dôležité upozornenie k elektronickej prihláške:
Pred zaregistrovaním sa do systému a zaevidovaním prihlášky si prečítajte návod, ktorý je dostupný v AIS, v záložke „Interné návody“.
Elektronickú prihlášku je potrebné nielen riadne vyplniť a potvrdiť v systéme, ale aj vytlačiť, podpísať a odoslať doporučenou poštou do stanoveného termínu na dekanát HTF VŠMU, Zochova 1, 813 01 Bratislava.

POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA (§ 92 ods. 12 zákona o VŠ):

   • všetky študijné programy – elektronická forma prihlášky 40 € (s registráciou v Ais-e);
   • všetky študijné programy – papierová forma prihlášky 50 € (bez registrácie v Ais-e);
   • prijímacie konanie v cudzom jazyku (anglický alebo nemecký jazyk) 100 €

(platba prevodom, poštovou poukážkou, Eurogiro)

Číslo účtu:
IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858 Štátna pokladnica (VÚB)
BIC: SPSR SKBAXXX
variabilný symbol 64
adresa: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Zochova 1, 813 01 Bratislava

Pri platbe mimo EU:
IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858
SWIFT: SUBASKBX Štátna pokladnica (VÚB)
variabilný symbol 64
adresa: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Zochova 1, 813 01 Bratislava

Pravdepodobný počet prijatých pre akad. rok 2018/2019 v odbore Hudobné umenie – 40.
Pravdepodobný počet prijatých pre akad. rok 2018/2019 v odbore Tanečné umenie – 25.
Pravdepodobný počet prijatých pre akad. rok 2018/2019 v odbore Muzikológia – 10.

Upozornenie:
Ak sa uchádzač nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť prijímacej skúšky, je povinný oznámiť to dekanátu fakulty do troch dní od termínu prijímacej skúšky. V prípade práceneschopnosti uchádzača v čase prijímacích skúšok mu na základe žiadosti a predloženého lekárskeho potvrdenia bude vrátená časť poplatku za prijímacie konanie.

 


Dôležité informácie k umožneniu zápisu na štúdium:

Pokyny pre uchádzačov, ktorí sú povinní doplniť predložené dokumenty potvrdzujúce ukončené stredoškolské vzdelanie (Odporúčame riešiť ihneď!).

Uchádzači o bakalárske štúdium na HTF VŠMU zo zahraničia sú povinní doplniť predložené dokumenty potvrdzujúce ukončené stredoškolské vzdelanie v ich domovskej krajine. Za dokument potvrdzujúci ukončené stredoškolské vzdelanie v zahraničí sa podľa zákona č. 422/2015 Z. z. (Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov) považuje rozhodnutie okresného úradu v sídle kraja. O uznaní ukončeného stredoškolského vzdelania na zahraničných stredných školách pre oblasť Bratislavského kraja rozhoduje odbor školstva Okresného úradu v Bratislave so sídlom na Tomášikovej 46, 832 05 Bratislava (Oddelenie odborných a metodických činností – nostrifikácia). Kontakt: Mgr. Alla Kováčová, 09610/46 418

Požadované potvrdenie je uchádzač povinný predložiť na študijné oddelenie HTF VŠMU najneskôr v deň zápisu na štúdium.

Ďalšie informácie o uznávaní ukončeného vzdelania na stredných školách záujemca nájde na stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:
https://www.minedu.sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani/
http://www.minedu.sk/study-in-slovakia/

Important information to enable enrollment for study:
Instructions for applicants, who are required to complete the submitted documents confirming completed secondary education
(We recommend to solve it immediately!).

Applicants for bachelor study at HTF VŠMU from abroad are required to complete the submitted documents confirming completed secondary education in their home country. According to Act no. 422/2015 Z. z. (Act on the Recognition of Educational Documents and on the Recognition of Professional Qualifications and on Amendments to Certain Acts), the document, which is considered to confirming the completed secondary education abroad, is the decision of the District Office at the seat of the region governing. The Department of Education of the District Office in Bratislava (Odbor školstva Okresného úradu v Bratislave), with its registered office at Tomášikova 46, 832 05 Bratislava (Department of Expertise and Methodological Activities – Authorization (Oddelenie odborných a metodických činností – nostrifikácia), decides on the recognition of completed secondary education at foreign secondary schools in the Bratislava region. Contact person: Mgr. Alla Kováčová, 09610/46 418

The applicant is required to submit the required confirmation to the HTF study department of the VŠMU at the latest on the day of enrolment.

Further information about the recognition of secondary education can be found on the Ministry of Education, Science, Research and Sport SR website:
https://www.minedu.sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani/
http://www.minedu.sk/study-in-slovakia/

 


Elektronická registrácia prihlášky (Bc. a Mgr. štúdium)
Záujemcovia o štúdium bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave môžu zaregistrovať prihlášku na štúdium aj elektronickou formou prostredníctvom akademického informačného systému AiS2, ďalej IS. Elektronická registrácia vašej prihlášky vás však nezbavuje povinnosti zaslania vytlačenej a podpísanej prihlášky, vrátane príloh poštou v stanovených termínoch na študijné oddelenie fakulty. Zaregistrovanie elektronickou formou je dobrovoľné, má vplyv na zníženie poplatku za prijímacie konanie.
Podrobné informácie na stiahnutie:
pre bakalárske štúdium [stiahnuť] (.pdf) / pre magisterské štúdium [stiahnuť] (.pdf)
Link na informačný systém: http://e-prihlaska.vsmu.sk

> hore <