Vedecká a umelecká rada HTF

predseda
prof. Mgr. art. Irina Čierniková, ArtD.

členovia
doc. Mgr. art. Hana Štolfová-Bandová, ArtD., mimoriadny profesor
prof. Daniel Buranovský, ArtD.
prof. Ladislav Čarný
prof. Ida Černecká
PhDr. Lýdia Dohnalová
Mgr. art. Jozef Dolinský
prof. PhDr. Eva Ferková, PhD.
doc. Mária Heinzová, ArtD.
doc. Jozef Hošek, ArtD.
prof. Jevgenij Iršai, PhD.
Mgr. Miroslava Kovářová, ArtD.
doc. Jozef Meričko, ArtD.
prof. Mgr. art. Peter Mikuláš, ArtD.
prof. Jozef Podhoranský
Viktor Šimčisko
prof. Markéta Štefková, PhD.
prof. Mgr. art. Dagmar Zsapková, ArtD.

Rokovací poriadok Vedeckej a umeleckej rady HTF (platný od 22. 1. 2019) – [stiahnuť] (.pdf)

Dlhodobý zámer HTF VŠMU 2019 – 2025 (29. 4. 2019) – [stiahnuť] (.pdf)