Oddelenie klavírnej spolupráce

Je partnerom pre Katedru spevu a Katedru strunových a dychových nástrojov. Pedagógovia-klavíristi sú pridelení jednotlivým študentom vo všetkých odboroch týchto dvoch katedier. Aktívne sa zúčastňujú naštudovania bakalárskych, diplomových, doktorandských a iných koncertov študentov v rámci vyučovacích hodín hlavného predmetu a v samostatnej hodine sa venujú štúdiu repertoáru s dôrazom na princípy komornej hry. Sú profesionálnymi partnermi študentov a spoluúčinkujúcimi na všetkých skúškach, prehrávkach a koncertoch. Taktiež sa spolu so študentmi zúčastňujú domácich a zahraničných interpretačných súťaží a kurzov.

vedúci oddelenia
doc. Mgr. art. Iveta Sabová, ArtD.

docenti
doc. Elena Händler, ArtD.
doc. Mária Heinzová, ArtD.
doc. Mgr. art. Iveta Sabová, ArtD.
doc. Mgr. art. Dana Šašinová, ArtD.

odborní asistenti
Mgr. art. Viera Bartošová, ArtD.
Mgr. art. Barbora Gajdošová, ArtD.
Mgr. art. Branislav Malatinský, ArtD.
Mgr. art. Jana Nagy-Juhász, ArtD.
Mgr. art. Tomáš Nemec, ArtD.

Mgr. art. Peter Pažický, ArtD.
Mgr. art. Róbert Pechanec, ArtD.
Mgr. art. Karin Remencová, ArtD.


Smernica o určení kompetencií a harmonograme prác pri administrácii štúdia pedagógmi a zamestnancami školy v Akademickom informačnom systéme
(s platnosťou od 1. 1. 2013) – prevziať (.pdf)