Profil absolventa

Absolvent študijného programu Teória a dramaturgia hudby má kvalifikované vedomosti z teórie a dejín hudby, ovláda základné metódy, ktorými je možné hudbu skúmať z rozmanitých uhlov pohľadu a ovláda zásady dramaturgie hudobných a multimediálnych podujatí. V rámci čiastočne diferencovaných študijných plánov nadobúda špecifikáciu buď v oblasti základného vedeckého výskumu (študijný plán Teória hudby) alebo v oblasti aplikovanej muzikológie a teórie hudby s orientáciou na prax (študijný plán Dramaturgia a manažment hudby).

Absolvent študijného plánu Teória hudby s vedeckým zameraním nadobúda znalosti aj v oblasti typológie a metodológie hudobnej analýzy, o hudobných štýloch, o kompozičných technikách minulosti i súčasnosti, o súčasnej hudbe, o teórii hudobnej interpretácie, o estetickej analýze a hodnotení, o historiografických metódach a kritickom spracovaní prameňov, o problémoch a výskumných metódach hudobnej sociológie a o najnovších trendoch v oblasti muzikologického výskumu. Rozvíja schopnosti a získava znalosti, ktoré mu umožňujú efektívne riadiť tímy spolupracovníkov v oblasti hudobného výskumu a hudobnej kultúry na rôznych stupňoch riadenia a koordinovať spoluprácu aj so zahraničnými subjektmi. Popri štúdiu môže absolvovať aj predmety pedagogickej kvalifikácie a získať tak spôsobilosť pre zastávanie učiteľských postov na základných umeleckých školách, na konzervatóriách a hudobných gymnáziách. Absolvent sa uplatní ako:

 1. odborný a vedecký pracovník v oblasti muzikologického, hudobno-teoretického, hudobno-estetického, hudobno-umeleckého a hudobno-historiografického výskumu
 2. kritik a odborný publicista v odborných časopisoch, vydavateľstvách a redakciách
 3. prevádzkový a riadiaci pracovník v umeleckých, muzikologických a hudobno-pedagogických inštitúciách
 4. odborný pracovník hudobného archívu a hudobného múzea
 5. pedagóg predmetov z oblasti teórie, dejín, estetiky, didaktiky, psychológie a pedagogiky hudby a teórie hudobnej interpretácie na základnom a strednom stupni hudobného a všeobecného vzdelávania
 6. po absolvovaní doktorandského štúdia aj ako vysokoškolský pedagóg a tvorivý vedecký pracovník v centrách výskumu na vysokých školách a ďalších vedeckých, príp. vedecko-pedagogických inštitúciách. Výsledky svojich výskumov je pripravený zverejňovať publikovaním vedeckých štúdií a monografií doma aj v zahraničí

Absolvent študijného plánu Dramaturgia a manažment hudby so zameraním na aplikovanú muzikológiu a teóriu hudby a prax nadobúda znalosti aj o základoch hudobnej dramaturgie a jej zásadách v rámci koncertov a festivalov, v opere a javiskových formách a v médiách, teórii a dramaturgii hudobného divadla, o dramaturgických interpretačných trendoch v súčasnom umení, o dejinách hudobných štýlov, v oblasti marketingu, manažmentu a základoch práva. Absolvuje prax v internom prostredí HTF a externých inštitúciách. Môže absolvovať aj predmety pedagogickej kvalifikácie a získať tak spôsobilosť pre vyučovanie hudobnej náuky na základných umeleckých školách. Absolventi dosiaľ jedinečného zamerania na Slovensku napomôžu profesionalizácii hudobného života. Absolvent sa uplatní ako:

 1. výkonný dramaturg, tvorca, iniciátor a realizátor samostatných umeleckých projektov ako koncerty, festivaly, operné a audiovizuálne podujatia, projekty zamerané na popularizáciu a sprístupňovanie hudobných a audiovizuálnych diel, tvorba a realizácia populárno-náučných scenárov, výchovných koncertov a pod.
 2. manažér jednotlivých umelcov, komorných, orchestrálnych, vokálno-inštrumentálnych a ďalších umeleckých zoskupení
 3. riadiaci a/alebo koncepčno-organizačný pracovník v hudobných inštitúciách, agentúrach, a orgánoch verejnej správy
 4. redaktor v masmédiách
 5. pedagóg hudobnej náuky na základných umeleckých školách
 6. po absolvovaní doktorandského štúdia aj ako umelecký vedúci, tvorivý dramaturg a manažér a riadiaci koncepčný pracovník popredných umeleckých telies a inštitúcií s celoštátnou a medzinárodnou pôsobnosťou