História katedry

Už od prvého školského roka (1949/50) novozaloženej Vysokej školy múzických umení (VŠMU) zabezpečovala Katedra teórie hudby (KTH) servis teoretických predmetov pre umelecké odbory – spočiatku na Hudobnom odbore VŠMU, od roku 1953 na Hudobnej fakulte (HF, dnes HTF: Hudobná a tanečná fakulta).
Impulzom k ďalšiemu kvalitatívnemu rastu KTH bolo zriadenie samostatného študijného odboru teória hudby (TH) v školskom roku 1969/70. Zámerom bolo vytvoriť pendant k štúdiu hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FF UK); oproti tamojšiemu, prevažne historiograficky a etnomuzikologicky orientovanému štúdiu, malo byť štúdium TH na HTF VŠMU zamerané viac na teóriu hudby, analýzu hudobného diela a hudbu 20. storočia.
V počiatočnom období bol vedúcim KTH prof. PhDr. Oto Ferenczy. Od konca osemdesiatych rokov až doteraz sa vo vedení vystriedali prof. Ivan Parík, prof. Juraj Beneš, doc. PhDr. Alexander Móži, prof. PhDr. Rudolf Brejka, CSc., prof. PhDr. Ladislav Burlas, DrSc., doc. PhDr. Peter Šidlík, PhD., prof. Juraj Hatrík, doc. Daniel Matej, doc. PhDr. Miloslav Blahynka, PhD. a prof. PhDr. Eva Ferková, PhD.
V deväťdesiatych rokoch bola pri KTH zriadená Subkatedra hudobnej pedagogiky (SbK HP), ktorú až do konca školského roka 1999/2000 viedol prof. J. Hatrík. Po transformácii v roku 2000 sa SbK HP oddelila od KTH a bola začlenená ako Oddelenie pre doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) do štruktúry Metodického centra pre umeleckú pedagogiku, ktoré viedol prof. Miloš Starosta. Tento útvar sa v r. 2002/2003 pretransformoval na Centrum výskumu a povinnosti i kompetencie, spojené s doplňujúcim pedagogickým vzdelaním na HTF VŠMU prešli na katedry. Študijný program hlavného študijného zamerania teória hudby a DPŠ prešiel v roku 2003 – v rámci prípravy HTF VŠMU na akreditáciu – revíziou a prestavbou. Od roku 2005 sa tento študijný program akreditoval ako Teória hudobného umenia. Teória hudobného umenia sa definovala a sformovala v rámci odboru hudobné umenie, čo predovšetkým znamenalo posilnenie umeleckej zložky tohto štúdia. Prehĺbil sa aspekt hudobnej analýzy ako zložka komplexu hlavného predmetu (popri teórii hudby, dejinách hudby, estetike hudby a solfeggiu) a súčasne pribudol predmet umelecký projekt, v rámci ktorého študenti teórie hudby aplikovali získané teoretické vedomosti na praktické výstupy umeleckého rázu (uvedenie hudobného diela, prednáška, výchovný projekt, realizácia scenára v masmédiách, vytvorenie populárno-náučných textov, bulletinov ku koncertom a sprievodných textov ku CD, ap.).
V školskom roku 2012/2013 udelila Akreditačná komisia a Ministerstvo školstva SR katedre právo otvoriť nový študijný program najprv v prvom stupni vzdelávania (bakalárskom) a poskytovať vzdelávanie zamerané popri štúdiu teórie hudby aj na štúdium hudobnej dramaturgie a manažmentu.
Po transformácii štúdia Teórie hudobného umenia a Dramaturgie a manažmentu hudobného umenia (ktorú si vyžiadali legislatívne a administratívne zmeny v rezorte školstva) na jeden spoločný študijný odbor – Muzikológia, bol na KTH akreditovaný nový študijný program Teória a dramaturgia hudby s dvoma študijnými plánmi (Teória hudby, Dramaturgia a manažment hudby) v školskom roku 2014/2015. Pre tento vedecký študijný program získala Katedra teórie hudby akreditáciu vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia (bakalársky, magisterský, doktorandský) a v júni 2016 aj akreditáciu na poskytovanie doplnkového pedagogického štúdia s oboma zameraniami ako v dennej, tak aj v externej forme.
Popri ťažiskových pedagogických výstupoch v poskytovaných študijných programoch a zameraniach vykazuje KTH aj vedeckú činnosť; viacerí jej členovia, často v kooperácii s kolegami z Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied a Katedry hudobnej vedy na FF UK, sa zaoberajú riešením grantových projektov (výskum hudby, hudobná analýza a interpretácia hudby, kvantitatívna muzikológia, základný štatistický výskum hudobného materiálu, metodológia, historiografia, ap.). Na jej pôde rastú hudobní teoretici, dramaturgovia a manažéri hudobných podujatí, vedci i pedagógovia.
Odborná verejnosť eviduje aj samostatnú vedeckú a publikačnú činnosť viacerých terajších pedagógov (doc. PhDr. P. Daněk, PhD., prof. PhDr. E. Ferková, PhD., Mgr.art. Z. Flamová, ArtD., Mgr. art. L. Kačic PhD., PhDr. Ľ. Michalková, PhD., Mgr.art. R. Šebesta, PhD., prof. M. Štefková, PhD.) ako aj bývalých pedagógov (dr. J. Albrecht, Mgr.art. R. Berger, doc. PhDr. M. Blahynka, PhD., prof. R. Brejka, CSc., prof. L. Burlas, DrSc., prof. J. Hatrík, prof. I. Hrušovský, prof. E. Krák, PhD., prof. dr. Z. Martináková, PhD., PhDr. L. Mokrý, prof. A. Móži, doc. P. Šidlík, PhD., a ďalší) nezriedka súčasne absolventov KTH.
V oblasti hudobnej tvorby, jej reflexie a pedagogickej i umeleckej interpretácie reprezentuje KTH tvorba a umelecká činnosť terajších členov KTH (Mgr.art. Ľ. Bernáth, ArtD., doc. P. Daněk, PhD., Mgr. art. R. Šebesta, PhD.), aj bývalých pedagógov – skladateľov (napr. prof. J. Beneš, prof. L. Burlas, DrSc.,prof. J. Hatrík, prof. I. Hrušovský, prof. E. Krák, PhD., doc. D. Matej, prof. I. Parík a i.), ale aj kompozičná a/alebo hudobno-teoretická, umelecká a dramaturgická produkcia viacerých bývalých doktorandov – Mgr. Ľ. Čekovská, ArtD., Mgr. P. Guľas, ArtD., Mgr. art. J. Jartim, ArtD., Mgr. art. J. Kubandová, ArtD., doc. T. Pirníková, PhD., PhDr. Tomáš Surý, ArtD. a ďalší.
Absolventi KTH – pokiaľ nepôsobia ďalej na HTF VŠMU – sa aj na iných postoch hudobného života Slovenska uplatňujú ako uznávaní odborníci (publicista a teoretik doc. I. Javorský, etnomuzikologička dr. H. Urbancová, DrSc., historička dr. J. Lengová, CSc. a mnohí ďalší, najmä v oblasti hudobnej publicistiky, masmédií a v pedagogickej sfére…).

Niektorí významní absolventi VŠMU v odbore Teória hudby od roku 1974

Absolventi, pedagogicky pôsobiaci na HTF VŠMU Mgr. art. Ľuboš Bernáth, ArtD., prof. PhDr. Eva Ferková, PhD., Mgr. art. Zuzana Flamová, ArtD., Mgr. art. Ladislav Kačic, PhD., , Mgr. art. Janka Kubandová, ArtD., Mgr. art. Róbert Šebesta, PhD., prof. Markéta Štefková, PhD.

Ostatní významní absolventi
Mgr. J. Boceková, PhDr. E. Filippi, doc. I. Javorský, PhDr. S. Jakubek, Mgr. Z. Jurišová, prof. E. Krák, PhD., PhDr. J. Lengová, CSs., prof. Z. Martináková, PhD., doc. D. Matej, doc. T. Pirníková, PhD., Mgr. M. Puškášová, Mgr. O. Smetanová, Mgr. P. Smolík, Mgr. P. Šuška, Mgr. I. Valenta, Mgr. J. Zeleiová, Mgr. A. Žilková, Mgr. M. Žoffay a i.