Profil absolventa

Katedra pripravuje na profesionálnu dráhu choreografov, interpretov a pedagógov, ktorí sú odborne pripravení podieľať sa na živote a rozvoji kultúrneho diania v oblasti tanca. Absolventi KTT majú možnosť uplatnenia v profesionálnych i amatérskych tanečných súboroch, v divadlách alebo multimédiách, na všetkých stupňoch umeleckého školstva, v žurnalistike a publicistike. Pôsobia v odborných porotách a umeleckých komisiách a mnohí nachádzajú uplatnenie v riadiacej činnosti v inštitúciách umenia a kultúry.