História katedry

Katedra tanečnej tvorby bola založená v roku 1951 ako samostatná katedra Hudobnej fakulty VŠMU so študijnými zameraniami: choreografia, pedagogika tanca a neskôr aj teória tanca. Pri zrode katedry a jej prvom rozlete stáli významné umelecké a vedecké osobnosti – František Poloczek (dejiny baletu), Ivo Váňa Psota (choreografia, staré tanečné formy), Stanislav Remar (choreografia), Miroslav Kůra (metodika akademického tanca), Ľubomír Petrov Pančev (tanec s partnerom, klasický tanec), Magdaléna Panovová (technika klasického tanca, metodika klasického tanca).

V priebehu existencie KTT dochádzalo k mnohým zmenám a úpravám študijných plánov, ktoré si vyžiadali požiadavky umeleckej a školskej praxe. V roku 1955 sa študijné zamerania rozšírili o teóriu tanca, ktorú viedol český estetik, historik a pedagóg prof. Jan Reimoser, neskôr jeho žiak Emil T. Bartko.
Z iniciatívy docentky Marileny Halászovej v roku 1966 vznikol pri KTT Metodický kabinet, ktorý viedla Alica Pastorová. V roku 1979 bol znovu konštituovaný ako Vedecko-metodický kabinet a jeho činnosť ďalej rozvíjali Marcela Grecmanová, Ervín Varga a neskôr Ján Blaho.
Dôležitým impulzom pre rozvoj študijného zamerania choreografia bola jej diferenciácia na choreografiu ľudového tanca a choreografiu baletu. Choreografiu ľudového tanca významne umelecky aj pedagogicky profiloval profesor Štefan Nosáľ. Z jeho triedy možno vymenovať rad výrazných choreografických osobností ako napríklad Jána Jamrišku, Jána Ďurovčíka, Vladimíra Marušina, Pavla Bútora a i. Študijný program choreografia baletu významne ovplyvnili renomovaní choreografi a pedagógovia – Karol Tóth, Marilena Halászová, Jozef Sabovčík. Ich absolventi – Jozef Dolinský st., Libor Vaculík, Igor Vejsada, Ondrej Šoth, Robert Balogh, Igor Holováč reprezentujú výraznú generáciu choreografov, pôsobiacich v divadlách doma i v zahraničí. Katedra vychovávala pedagógov tanca pre všetky stupne tanečného školstva. Študijný program pedagogiky tanca formovali a zdokonaľovali skúsení odborníci z oblasti klasického i ľudového tanca. Boli to Marilena Halászová, Galina Basová, Dagmar Hubová, Ludvík Kotzian (klasický tanec), Štefan Tóth, Dorothea Tóthová (ľudový tanec).
Vo funkcii vedúcich KTT pôsobili doteraz Štefan Tóth, Jan Reimoser, Juraj Haluzický, Marilena Halászová, Dorothea Tóthová, Štefan Nosáľ, Dagmar Hubová, Irina Čierniková. Od akademického roka 2015 – 2016 je vedúcou katedry Mgr. Miroslava Kovářová, ArtD.
Okrem už spomínaných mien sa na formovaní KTT podieľali aj mnohé ďalšie osobnosti tanečného, hudobného umenia a vedy: Robert Braun, Galina Basová, Heda Šimoneková, Pavel Šmok, Luboš Ogoun, Boris Slovák, Libor Vaculík, Ervín Varga, Ivan Hrušovský, Pavol Tonkovič, Ivan Parík, Ján Szelepczényi, Daniel Matej, Miloslav Blahynka, Ladislav Burlas, Alexander Móži, Rudolf Brejka, Jozef Pšenák, Karol Kapeller, Anna Fischerová a mnoho ďalších.
V reakcii na spoločenskú potrebu sa v roku 1990 pedagogika tanca diferencovala na špecializácie pedagogika klasického tanca, pedagogika ľudového tanca, pedagogika moderného tanca a pedagogika tanca pre ZUŠ.
V súčasnosti ponúka KTT v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom štúdiu, v odbore tanečné umenie – študijný program tanečné umenie.
Študijný program reprezentujú pedagógovia, ktorí patria medzi úspešných absolventov KTT: Dagmar Hubová, Marcela Grecmanová, Emil Tomáš Bartko, Jana Bílková, Ján Blaho, Irina Čierniková, Ján Ďurovčík, Miroslava Kovářová, Eva Lacková, Oľga Letenajová, Ivana Kleiblová, Stanislav Marišler, Vladimír Marušin, Jozef Meričko, Michaela Motlochová, Šárka Ondrišová, Ľubica Orovnická, Marta Poláková, Dagmar Puobišová, Anna Sedlačková, Andrea Sennaro, Vladislav Šoltys, Katarína Zacharová, Helena Žitňanová. Neodmysliteľnou súčasťou katedry boli alebo dodnes sú dlhoroční korepetítori – Božena Schmitzová, Pavol Mintál, Katarína Lukešová,  Michaela Sočuvková, Edita Turian a noví spolupracovníci Mário Richter a Ján Bulla.
Do konca akademického roku 2018-2019 ukončilo magisterské štúdium na katedre 464 absolventov, ktorí úspešne pôsobili alebo dodnes pôsobia v tanečnom umení a v tanečnom školstve. K najvýznamnejším absolventom KTT (okrem už spomenutých) podľa rokov ukončenia štúdia VŠMU patria: Juraj Kubánka, Oľga Markovičová, Martin Ťapák, Irena Pavlitová, Zlatica Vincentová, Horomír Mácha, Štefan Nosáľ, Peter Rapoš, Ján Guoth, Oľga Chodáková, Dorothea Tóthová, Helena Jurasová, Hedviga Melicherová, Milan Ševčík, Danica Pilzová, Andrej Halász, Jozef Podlucký, Jozef Sabovčík, Miroslav Štauder, Július a Štefan Antalíkovci, Ludvík Kotzian, Alica Pastorová, Elena Záhoráková, Juraj Letenaj, Nora Gallovičová, Jarmila Vondrová, Jana Kekeňáková, Monika Caunerová, Anna Caunerová, Lucia Macíková, Ivana Skybová, Viktória Šimončíková, Nikoleta Stehlíková, Mariana Paulíková, Stanislava Vlčeková. Ďalej sú to pedagógovia, ktorí v minulosti pôsobili alebo v súčasnosti učia na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave: Irina Čierniková, Jana Bílková, Gabriela Béderová, Zora Dvorínová, Juraj Jurík, Bibiána Lanczová, Eva Lacková, Táňa Lapinová, Ivica Liszkayová, Zoltán Nagy, Ľubica Orovnická, Andrea Sennaro, Daniela Skácelová, Vladislav Šoltys, Miroslava Stašková, Klára Škodová, Miklós Vojtek, Katarína Zacharová.
Za choreografov pôsobiacich na Slovensku (okrem už uvedených) spomeňme mená: Dana Dinková, Zuzana Hájková, Jaroslav Moravčík, Šárka Ondrišová. V zahraničí reprezentovali alebo dodnes reprezentujú výsledky práce KTT: Ľuba Dobáľová (Kanada), Mária Jančaríková (Švajčiarsko), Tomas Schramek (Kanada), Elena Rapošová (Francúzsko). Z mladej generácie sú to: Miloš Galko, Katarína Mojžišová, Vladislav Šoltys, Zuzana Herényiová, Daniel Raček, Martin Kilvády, Eva Klimačková, Zuzana Kozánková, Milan Kozánek, Tomáš Danielis, Katarína Vlniešková, Eva Lacková, Peter Mika, Katarína Trinkewitzová, Andrej Petrovič a mnoho ďalších.
Vo vedúcich funkciách v tanečných a iných inštitúciách pôsobia: Agáta Krausová, Stanislav Marišler, Viera Masaryková, Ľubica Mešková, Barbora Morongová, Jana Némethová, Eva Ohraďanová, Katarína Sninská, Ján Ševčík, Magdaléna Thierová, Martin Urban, Katarína Zacharová a ďalší.
Hlavným poslaním katedry je vyprofilovať a pripraviť na profesionálnu dráhu choreografov, tanečných interpretov a pedagógov tanca, ktorí budú odborne pripravení podieľať sa na živote a rozvoji kultúrneho diania v oblasti tanca. Katedra tanečnej tvorby sa počas celej svojej doterajšej existencie usilovala reflektovať nové vedecké a výskumné poznatky, zavádzať moderné a efektívne vyučovacie metódy, nadväzovať kontakty s vedeckými a umeleckými inštitúciami a spájať teoretické poznatky s praxou. To je aj jeden z dôvodov dlhoročného zvýšeného záujmu uchádzačov o štúdium na KTT HTF VŠMU.