Katedra tanečnej tvorby

Konzultačné hodiny pre uchádzačov o bakalárske  štúdium na Katedre tanečnej tvorby sa uskutočnia v novembri 2019


Na katedre je možné študovať študijný program tanečné umenie.

Štúdium poskytujeme na troch úrovniach akademického vzdelávania – bakalárske štúdium, magisterské štúdium a doktorandské štúdium, v dennej a externej forme.

V odbore tanečné umenie v bakalárskom študijnom programe (študijný program 1. stupňa) je možné na KTT študovať študijný program tanečné umenie. V rámci tohto študijného programu KTT ponúka tri študijné plány:

  • Choreografia – štúdium ponúka základné vedomosti a zručnosti z oblasti choreografického umenia.
  • Tanečné umenie – štúdium je zamerané na získavanie vedomostí a zručností z oblasti tanečného umenia všeobecne a na základe výberu hlavného predmetu sa študenti špecifikujú buď na klasický, ľudový, moderný tanec alebo na tanec pre deti a mládež. Klasický tanec je nasmerovaný hlavne na metodiku ruskej školy a ľudový tanec zas na jednotlivé folklórne oblasti Slovenska. Moderný tanec v sebe zahŕňa výučbu techniky džezového tanca, techniku M. Grahamovej, J. Limóna, M. Cunninghama, ako aj techniku súčasného tanca. Tanec pre deti a mládež je orientovaný na prípravu odborníkov ovládajúcich základné teoretické a metodické princípy detskej tanečnej pedagogiky.
  • Tanečné divadlo a performancia – je študijný plán, ktorý sa študuje len v dennej forme, orientovaný na rozvoj technických a tvorivých zručností tak, aby boli absolventi pripravení do praxe nielen ako interpreti, ale aj ako tvorcovia či spolutvorcovia tanečných, divadelných a multimediálnych diel.

V odbore tanečné umenie v magisterskom študijnom programe (študijný program 2. stupňa) je možné na KTT študovať študijný program tanečné umenie. V rámci tohto študijného programu KTT ponúka dva študijné plány:

  • Choreografia – študenti sa pripravujú v dvoch zameraniach. Choreografia baletu, ktorá je orientovaná nielen na oblasť klasického tanca, ale aj na moderné a súčasné tanečné techniky. Druhým zameraním je choreografia ľudového tanca, ktorú dlhé roky formovala osobnosť prof. Štefana Nosáľa.
  • Tanečné umenie – pripravuje študentov v štyroch zameraniach: klasický tanec, ľudový tanec, moderný tanec a tanec pre deti a mládež.

Študijný program tanečné umenie umožňuje študentom v oboch stupňoch absolvovať Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ), ktoré spolu s absolvovaným vysokoškolským vzdelaním zaisťuje získanie pedagogickej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti a tým i potrebné kvalifikačné pedagogické predpoklady pre vyučovanie odborných umeleckých predmetov na základných umeleckých školách a konzervatóriách. DPŠ je možné študovať v dennej forme na 1. a 2. stupni štúdia. Na DPŠ v externej forme štúdia sa môžu prihlásiť absolventi 1. alebo 2. stupňa štúdia študijného odboru Tanečné umenie.