Profil absolventa

Bakalárske štúdium:

Absolvent je pripravený – na základe teoretických a praktických poznatkov v oblasti hry na nástroji a teórie hudobného umenia – pôsobiť ako komorný hráč, orchestrálny hráč, po absolvovaní predmetov pedagogickej špecializácie pôsobiť ako učiteľ na ZUŠ. V prípade záujmu by mal mať predpoklady pokračovať v magisterskom študijnom programe.

Magisterské štúdium:

Absolvent na základe vlastných vedomostí a praktických skúseností je schopný samostatnej výstavby skladieb na vysokej profesionálnej úrovni. Ovláda problematiku štýlových a estetických požiadaviek umeleckej interpretácie. Má schopnosť individuálneho myslenia. Nevyhnutnosťou je absolvovanie predmetov pedagogickej špecializácie. Absolvent pôsobí ako koncertný sólista, komorný hráč, pedagóg na ZUŠ a konzervatóriách.

Doktorandské štúdium:

Tento program je zameraný na vedecké bádanie a samostatnú tvorivú prácu v oblasti výskumu a vývoja, prípadne na samostatnú teoretickú a tvorivú činnosť v oblasti umenia. Absolvent tohto štúdia môže pôsobiť ako koncertný umelec, hráč v špičkových komorných a orchestrálnych telesách a ako pedagóg na vysokých školách umeleckého zamerania.