Učitelia katedry

vedúci katedry
Mgr. art. Dagmar Podkamenská Bezačinská, ArtD.

profesori
doc. Mgr. art. Hana Štolfová-Bandová, ArtD., mimoriadny profesor – Spev, Didaktika a metodika spevu
prof. Mgr. art. Peter Mikuláš, ArtD. – Spev

docenti
doc. Mgr. art. Ľubica Rybárska, ArtD. – Spev
doc. Mgr. art. Dana Šašinová, ArtD. Spolupráca s klavírom
doc. Mgr. art. Elena Zahoráková – Operné štúdio a ansámblová korepetícia, Pohybovo-scénické stvárnenie postáv

odborní asistenti
Mgr. art. Jana Bílková, ArtD. – Javiskový pohyb
Mgr. art. Hana Friedová, ArtD. – Spev, Interpretačný seminár, Hlasová výchova, DPŠ

Mgr. art. Jana Nagy-Juhász, ArtD. – Komorný spev, Klavírna spolupráca
Mgr. Jana Pastorková, ArtD. – Spev, DPŠ
Mgr. art. Peter Pažický, ArtD. – Komorný spev, Spolupráca s klavírom
Mgr. art. Róbert Pechanec, ArtD. – Komorný spev, Spolupráca s klavírom
Mgr. art. Dagmar Podkamenská Bezačinská, ArtD. – Spev
PhDr. Tomáš Surý, ArtD. – Operné štúdio a ensemblová korepetícia, Dejiny a literatúra spevu, Dejiny opery, Dejiny umenia, Hudobná dramaturgia (Opera a javiskové formy)

asistenti
Mgr. art. Dušan Štefánek – Operné štúdio a ensemblová korepetícia

ďalší učitelia
Mgr. art. Silvia Lejava Adamíková, ArtD. – Spev, Fyziológia hlasu
Mgr. art. Lenka Barilíková, ArtD. – Herecká tvorba a javisková reč
Mgr. art. Jolana Fogašová, ArtD. – Spev
Mgr. art. Ján Galla – Vytváranie dramatickej postavy

Mgr. art. Božena Ferancová, ArtD. – Spev
Mgr. art. Ladislav Kaprinay – Operné štúdio a ensemblová korepetícia, Solfeggio
Mgr. art. Oksana Zvineková – Operné štúdio a ensemblová korepetícia, Vytváranie dramatickej postavy
Mgr. art. Dagmar Livorová – Vyučovacia prax DPŠ

interný doktorand
Mgr. art. Adriana Kohútková – Hlasová výchova
Mgr. art. Stanislava Maggioni – Hlasová výchova
Mgr. art. Boris Prýgl

externá doktorandka
Mgr. art. Judita Andelová