História katedry

Katedru spevu do dnešnej doby profilovalo 31 pedagógov spevu. Pôsobenie niektorých pedagógov bolo iba krátke, niektorí dlhodobo delili svoje umelecké a tvorivé sily medzi operné či koncertné pódium a pedagogickú prácu, niektorí sa venovali iba svojej pedagogickej činnosti. Pôsobenie všetkých týchto pedagógov prinášalo viaceré vokálne metodiky (vychádzajúce predovšetkým z talianskej, nemeckej a ruskej), obohatené vlastnou umeleckou skúsenosťou a pedagogickou praxou. Táto skutočnosť predstavuje pozitívny a tvorivý moment v rozvoji katedry.
Zakladateľskú generáciu pod vedením prof. Jána Strelca predstavovali doc. Imrich Godin, doc. Anna Korínská, doc. Anna Hrušovská, dr. Janko Blaho (neskôr aj vedúci katedry) a hosťujúca doc. Tatiana Coková. Koncom šesťdesiatych rokov prichádza z konzervatória doc. Mária Smutná a popredná sólistka opery SND prof. Mária Kišonová-Hubová, ktorá sa neskôr ujíma po prof. Jurajovi Haluzickom aj vedenia katedry. Mená pedagógov Katedry spevu VŠMU, významných umeleckých osobností prof. Márie Kišonovej-Hubovej a dr. Janka Blaha, sú späté aj so založením Speváckej súťaže M. Schneidera –Trnavského v roku 1971. Krátko pôsobí ako pedagóg spevu dr. Ljuba Makovická, neskôr sa však venuje na katedre spevácko-teoretickým predmetom, píše a prekladá skriptá.
Sedemdesiate roky znamenajú postupnú výmenu zakladateľskej generácie. Prvý pedagóg z radov absolventov školy je v roku 1972 koncertná speváčka prof .Viktória Stracenská (ktorá na KS pedagogicky pôsobí aj v súčasnosti). Ako hosť pôsobí na KS v prvej polovici sedemdesiatych rokov doc. A. I. Orfenov (bývalý sólista a šéf Boľšovo teatru v Moskve) a oboznamuje katedru s ruskou vokálnou školou. Na katedru prichádzajú ďalší absolventi VŠMU: sólisti Opery SND doc. Juraj Hrubant a doc. Jozef Špaček a z konzervátoria prof. Vlasta Hudecová.
Začiatkom osemdesiatych rokov pedagogický káder dopĺňa sólistka Opery SND Nina Hazuchová a profesorka konzervatória Ida Černecká, na krátky čas aj sólista Opery SND dr. Gustáv Papp. V roku 1982 sa na Katedre spevu po prvý raz otvára 3. stupeň vysokoškolského štúdia: prvý absolvent a po ukončení (1985) aj pedagóg je koncertná speváčka doc. Hana Štolfová-Bandová, ArtD. (v súčasnosti vedúca katedry). V tom čase na Katedru spevu prichádza z Divadelnej fakulty VŠMU prof. Eva Blahová, ktorá sa postupne stáva predsedníčkou a teraz prezidentkou Speváckej súťaže M. Schneidra-Trnavského). Po odchode prof. M. Kišonovej-Hubovej v roku 1986 je vedením katedry poverený dlhoročný korepetítor a zakladateľ Subkatedry komorného spevu, prof. Ľudovít Marcinger. Koncom 80. rokov vedenie katedry preberá prof. Stracenská a znova na určité obdobie prof. Marcinger. Z konzervatória prichádza na KS Mgr. Zlatica Livorová a neskôr aj Mgr. Jana Billová (absolventky VŠMU).
Koncom 90. rokov sa opäť stáva vedúcou KS prof. Vikrória Stracenská a postupne pozýva do pedagogického zboru ďalších absolventov VŠMU. Začína pôsobiť sólistka Opery SND doc. Magdaléna Blahušiaková (vedúca katedry 2006-2008). Sólistka Opery SND Ljuba Baricová sa okrem predmetu Vytváranie dramatickej postavy začína na katedre venovať aj vyučovaniu sólového spevu.
Nové storočie prináša aj nové mená – určitý čas na katedre pôsobia operní sólisti František Livora a Róbert Szücz (absolventi VŠMU), ako aj Sergej Kopčák a v súčasnosti Gurgen Ovsepian. Novú generačnú vlnu predstavujú mená súčasných pedagógov, bývalých absolventov, ktorí nielen dopĺňajú pedagogickú bázu, ale postupne preberajú štafetu do svojich rúk: sú to sólisti opery SND doc. Peter Mikuláš ArtD., Mgr. art. Ľubica Rybárska ArtD. a najmladší pedagógovia katedry spevu, Mgr. Jana Pastorková, ArtD. a Mgr. art. Dagmar Podkamenská, ArtD.
Významnou súčasťou Katedry spevu je Operné štúdio. Spoločnou prácou režiséra, dirigenta, korepetítorov, pedagógov herectva a pohybu pripravuje študentov na opernú prax a dáva im možnosť získať skúsenosti v každoročných predstaveniach „Fragmentov“ a v operných absolventských predstaveniach. V prvých rokoch prácu v Opernom štúdiu viedli také osobnosti ako skladateľ a dirigent Ladislav Holoubek, prof. Ladislav Slovák a režisér prof. Miloš Wasserbauer. Viac ako desaťročie sa na formovaní budúcich operných spevákov podieľali režisér Miroslav Fischer a dirigent Gerhard Auer. Začiatkom 70. rokov prichádza do vedenia Operného štúdia režisér doc. Branislav Kriška, ktorý na Katedre spevu vychoval aj nových operných režisérov.
V Opernom štúdiu pod vedením pedagógov pracujú na príprave operných Fragmentov a opery študenti spevu, opernej réžie, ako aj študenti dirigovania, scénografie atď. Mnohí z nich neskôr pôsobili v Opernom štúdiu ako pedagógovia, ako napríklad dirigent prof. Ondrej Lenárd a režisér Mgr. art. Marián Chudovský, alebo súčasný pedagogický tím: režiséri doc. PhDr. Pavol Smolík, ArtD. a PhDr. Tomáš Surý, ArtD. a dirigent Mgr. art. Marián Lejava.
Neodmysliteľnou súčasťou Katedry spevu sú spolupracujúci klaviristi, ktorí sa nielen podieľajú na výchove spevákov, ale sprevádzajú ich aj ako partneri na koncertoch a speváckych súťažiach.
Študenti a absolventi Katedry spevu získali množstvo cien na domácich aj zahraničných medzinárodných speváckych súťažiach, napr. Trnava, Vráble, Komárno, Karlovy Vary, Kroměříž, Moskva, Helsinky, Salzburg, Viedeň, Rím, Rio de Janeiro, Philadelphia atď.
Absolventi našli uplatnenie ako sólisti operných súborov na Slovensku a v Čechách, niektorí pôsobia v operách v zahraničí. Sú pedagógmi konzervatórií na Slovensku a v Čechách, pedagógmi VŠMU v Bratislave, Akadémie umení v Banskej Bystrici, JAMU Brno (doc. Marta Beňačková) a AMU Praha (doc. Magdaléna Hajóssyová), ale uplatňujú sa pedagogicky aj inde v zahraničí (prof. Eva Blahová).
Katedru spevu VŠMU absolvovalo viac ako 250 spevákov (domácich aj zahraničných). Operný svet pozná mená absolventov Katedry spevu Lucia Popp, Gabriela Beňačková, Ľubica Orgonášová, Magdaléna Kožená atď. Prvú spevácku garnitúru predstavujú mená emeritných aj súčasných sólistov SND ako napríklad Andrej Kucharský, Pavol Mauréry, Ľjuba Baricová, Juraj Hrubant, František Livora, Magdaléna Hajóssyová, Magdaléna Blahušiaková, Ľubica Rybárska, Peter Mikuláš, Ján Galla, Miroslav Dvorský, Ľubica Vargicová, Adriana Kohútková, Jolana Fogašová, Ľudovít Ludha, Gustáv Beláček, Otokar Klein, Andrea Danková, alebo koncertných spevákov ako napríklad Hana Štolfová–Bandová a Marta Beňačková.
Na zahraničných pódiách si svoj post úspešne buduje aj najmladšia generácia absolventov ako napríklad Adriana Kučerová, alebo basista Štefan Kocán, hosťujúci okrem iného vo viedenskej Štátnej opere alebo v Metropolitnej opere v New Yorku.