Katedra skladby a dirigovania

Vzdelávanie v odboroch skladba a dirigovanie má v kontexte hudobnej pedagogiky mimoriadne postavenie. Tieto zamerania sú azda najviac zo všetkých hudobných profesií ovplyvňované celkovou kultúrnopolitickou situáciou v spoločnosti, a zároveň sú schopné uplatniť svojím spôsobom vplyv spätný. Pre skladateľskú prácu je charakteristická iniciatíva pri tvorbe a formovaní hudobného myslenia doby, umelecká činnosť orchestrálneho či zborového dirigovania je spätá s existenciou kvalitných umeleckých telies. Predpokladom úspešnej práce skladateľa i dirigenta je fungovanie veľkých štruktúr umeleckého života v spoločnosti.

Na katedre je možné študovať študijné programy:
(Bakalárske štúdium a Magisterské štúdium)

  • dirigovanie orchestra
  • dirigovanie zboru

Smernica o určení kompetencií a harmonograme prác pri administrácii štúdia pedagógmi a zamestnancami školy v Akademickom informačnom systéme
(s platnosťou od 1. 1. 2013) – prevziať (.pdf)