Profil absolventa

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
Hra na klavíri, koncertné zameranie

Na základe teoretických a praktických skúsenosti v oblasti hudobného umenia a klavírnej hry sa v koncertnej praxi uplatní ako klavirista a korepetítor v rôznych súboroch, zboroch, i ako korepetítor na základnom stupni hudobného vzdelania. V prípade absolvovania predmetov pedagogickej špecializácie môže pôsobiť aj ako učiteľ na základných umeleckých školách. Môže pokračovať v štúdiu v magisterskom študijnom programe.

Hra na klavíri, pedagogické zameranie
Bakalár s pedagogickým zameraním na základe praktických a teoretických skúseností ovláda súčasné poznatky a zásady umeleckej interpretácie a pedagogiky v hre na klavíri. Štúdium je orientované na prehĺbenie vedomostí v oblasti vyučovania na základnom stupni hudobného vzdelania. Uplatní sa najmä v praxi základných umeleckých škôl. Môže pokračovať v štúdiu v magisterskom študijnom programe.

Hra na organe
Absolvent sa orientuje v profesionálnych kritériách hry na organ, je nasmerovaný k interpretačnej pohotovosti, uplatní sa najmä ako komorný hráč, organizátor a po absolvovaní predmetov pedagogickej špecializácie pedagóg na nižšom stupni hudobného školstva. Príprava na magisterský stupeň koncertného organistu.

Cirkevná hudba
Uplatní sa ako praktický interpret a dirigent pri liturgiách, ovláda úlohy hudby v procese stvárnenia liturgie, historicko-hudobnoteoretické kontexty vývoja spoločnosti a cirkvi. Organizátor cirkevného hudobného života.

Hra na akordeóne
Absolvent bakalárskeho štúdia sa počas štúdia oboznámi s akordeónovou literatúrou z rôznych období a rôznych kompozičných techník, získava prehľad v tvorbe pre tento nástroj v ostatnom období. Rozvíja ovládanie nástroja, najmä využitie mechu a rozvíja motorickú techniku a pamäť, zvláda verejný výstup v rozsahu polorecitálu. Uplatní sa najmä ako komorný hráč. Po absolvovaní predmetov pedagogickej špecializácie sa uplatní ako pedagóg na nižšom stupni hudobného školstva.

 

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM
Hra na klavíri, koncertné zameranie

Magister s koncertným zameraním sa uplatní ako koncertný umelec, interpretujúci sólovú i komornú klavírnu literatúru na vysokej profesionálnej úrovni. Na základe hlbokej analýzy hudobného textu ovláda problematiku štýlových a estetických parametrov umeleckej interpretácie. Má rozvinutú schopnosť tvorivého hudobného myslenia a tvorivej práce s hudobným materiálom.

Hra na klavíri, pedagogické zameranie
Magister s pedagogickým zameraním ovláda profesionálne kritériá umeleckej hudobnej interpretácie. V pedagogickej oblasti je vyškolený pre pôsobenie na stredných umeleckých školách. Má kvalitný prehľad o klavírnej literatúre rôznych stupňoch obtiažnosti a problematike jej tvorivej umeleckej interpretácie s dôrazom na metodické kritériá.

Hra na organe
Absolvent magisterského štúdia v hre na organ je vyspelý koncertný organista, s prehľadom o všetkých štýlových a historicko-estetických problémoch v organovej interpretácii. Uplatní sa ako sólista i komorný partner.

Cirkevná hudba
Magister v zameraní cirkevná hudba je profesionálne vyškolený organista s veľmi kvalitným prehľadom o historických a kvalitatívnych súvislostiach pri praktizovaní liturgií. Je vzdelaný v teoretických kritériách rovnako ako v hudobno-interpretačnej oblasti. Uplatní sa ako významný organizátor cirkevného hudobného života.

Hra na akordeóne
Absolvent magisterského štúdia sa počas štúdia oboznámi s najzávažnejším repertoárom akordeónovej literatúry rôznych kompozičných techník. Jeho ovládanie nástroja po stránke motorickej, tvorby tónu a využívania farebnosti je na takej úrovni, aby zvládol najťažšie diela akordeónovej literatúry. Na vysokej úrovni predvedie recitál, zložený z diel rôznej obtiažnosti a charakteru. Popri sólistických kritériách je školený i ako komorný partner.

Doktorandské štúdium
Doktorandský študijný program sa zameriava na rozvíjanie samostatnej tvorivej umeleckej činnosti. Absolvent je umeleckou osobnosťou, ktorá prináša vlastné riešenia problémov v oblasti hudobnej interpretácie, umelecky tvorí a prináša nové podnety v hudobnom umení, vzdelávaní a výskume. Je schopný naštudovať a koncertne uviesť diela vrcholnej interpretačnej náročnosti. Uplatní sa v najnáročnejších formách umeleckej činnosti v medzinárodnom kontexte ako koncertný umelec, sólista a komorný hráč v profesionálnych hudobných telesách a súboroch. Sústavne sleduje a reaguje na najnovšie trendy vo svojom odbore. Pedagogicky môže pôsobiť ako vysokoškolský učiteľ hudobného umenia.