Orchester VŠMU

HISTÓRIA ORCHESTRA stiahnuť (.pdf)


Činnosť jednotlivých orchestrov VŠMU je povinným predmetom – Orchester pre študentov 1.-4. ročníka KSDN. Funguje na báze jednotlivých koncertných projektov. Koncertné projekty sú plánované pre rôzne veľké nástrojové obsadenia, čo do rôznorodosti hudobných nástrojov, dramaturgického zamerania a veľkosti obsadenia.

Študenti takto realizujú koncerty:

  • Symfonického orchestra VŠMU
  • Komorného orchestra VŠMU (dôraz na repertoár hudby klasicizmu – 20. storočia)
  • Komorného orchestra pre starú hudbu Orchester zameraný na interpretáciu barokovej / ranoklasicistickej hudby (VŠMU BAROQUE ENSEMBLE)
  • Orchestra VŠMU pre operné predstavenia (v spolupráci s Katedrou spevu, ktorá je hlavný aktér operných predstavení)
  • Orchester pre súčasnú hudbu a hudbu 20. storočia (VŠMU MODERN ORCHESTRA)

Študenti sa na jednotlivé orchestrálne produkcie/projekty prihlasujú dopredu formou zápisu a podpisu do prezenčných listín v KUP. Prezenčné listiny na všetky produkcie nasledujúceho školského roka s presným obsadením sú k dispozícii každý rok od začiatku zimného semestra. Študenti majú možnosť si dopredu vybrať, ktoré koncerty a s ktorým orchestrom absolvujú. V rámci jedného školského roka je povinnosť zúčastniť sa okolo 60 hodín (záleží od dĺžky semestrov) práce orchestra, do čoho sa počítajú skúšky, generálky a samotné koncerty. Pre každého študenta vychádza podľa tohto prepočtu absolvovať spravidla 2 orchestrálne produkcie (2 koncerty so skúškami) alebo 1 operná produkcia (3 predstavenia opery so skúškami) počas jedného školského roka.

Kredity (zápočty) sa udeľujú vždy na konci školského roka. V mimoriadnych prípadoch (zdravotné alebo mimoriadne študijné dôvody schválené dekanom fakulty) je možné písomne požiadať o preloženie povinnosti (1 alebo viac produkcií) do ďalšieho školského roka, mimoriadne aj do 5. ročníka. Žiadosť študenti odovzdajú na dekanát HTF. Študenti si môžu, pokiaľ je možné rozširovať obsadenie orchestra, odohrať povinné produkcie aj skôr.

Podrobnejšie vyhlášky a oznamy nájdu študenti v skrinke KUP na medziposchodí medzi prízemím a 1.poschodí HTF.