História pracoviska

Predchodcom Centra výskumu bolo Metodické centrum HTF VŠMU, ktoré vzniklo 1. septembra 2000. Na čele pracoviska stál prof. Miloslav Starosta, ďalším členom bol Mgr. František Pergler, ArtD. Metodické centrum aktívne napomáhalo pri realizácii DPŠ, organizácii doktorandských kolokvií a výmenných prednášok pedagógov HTF VŠMU a partnerských akademických inštitúcií. V rokoch 2002-2004 vydávalo Metodické centrum Bulletin HTF VŠMU. K ústredným cieľom pracoviska patrila príprava a etablovanie študijného programu hra na klavíri s pedagogickým zameraním.

V septembri 2003 bolo Metodické centrum transformované na Centrum výskumu. Súčasne došlo k zmenám personálneho zázemia – členmi pracoviska sa popri prof. Starostovi stali prof. Naďa Hrčková, Mgr. Markéta Štefková, PhD., doc. Peter Šidlík, PhD., Mgr. art. Cyril Dianovský, ArtD. a Mgr. art. Eva Gajdošová. Dôraznejšie zastúpenie odborníkov z oblasti muzikológie a hudobnej teórie viedlo k zintenzívneniu snáh o realizáciu projektov prepájajúcich historicko-systematické teoretické disciplíny s hudobnou praxou. V rokoch 2008 – 2010 sa vedúcou pracoviska stala doc. Markéta Štefková, PhD. Od roku 2011 bola dekankou fakulty poverená vedením centra Mgr. art. Lucia Papanetzová, ArtD. Od septembra 2013 sa vedenia centra ujala Mgr. art. Ivica Liszkayová, PhD., ktorá pôsobí v oblasti tanečného umenia.

V rámci svojho odborného pôsobenia sa členovia Centra výskumu orientujú na skúmanie vybraných oblastí hudobnej a tanečnej historiografie a pedagogiky, ako aj didakticko-metodickej problematike a teórii hudobnej interpretácie. Dôležitou činnosťou CV je grantová činnosť a realizácia projektov. Každý rok CV zrealizuje niekoľko významných medzinárodných projektov, z ktorých viaceré už majú svoju pravidelnú periodicitu: Teoretické analýzy v tanečnom umení, Tanečný kongres Tanec.SK, Prezentácie vysokoškolského tanečného umenia. Novým projektom pre hudobné umenie je Od analýzy k interpretácii. Súčasťou činnosti CV HTF je vydávanie časopisu HTF VŠMU Tempo ako oficiálneho ISSN-periodika. Časopis sprostredkúva aktuálne informácie o dianí na HTF VŠMU v oblasti umelecko-výskumnej činnosti. Sú v ňom uverejňované pôvodné vedecké a historické štúdie, rozhovory s umeleckými osobnosťami pôsobiacimi na HTF VŠMU, výber z habilitačných a inauguračných prednášok, štúdie k teórii hudobnej interpretácie, recenzie  koncertov, konferencií a projektových podujatí uskutočnených na pôde HTF VŠMU.