CENTRUM VÝSKUMU

vedúca
Mgr. Ivica Liszkayová, PhD.

členovia
Mgr. Miroslava Kovářová, ArtD.
Mgr. art. Zuzana Buchová Holičková, ArtD.

poslanie pracoviska

  • Iniciovanie a realizácia projektov, ktoré napomáhajú prepojeniu základného a/alebo aplikovaného výskumu na pôde HTF VŠMU s činnosťou ďalších domácich a zahraničných odborných pracovísk
  • Reprezentácia HTF VŠMU prostredníctvom aktívnej účasti na medzinárodných vedeckých a umeleckých podujatiach
  • Participácia na organizovaní medzinárodných vedeckých a umeleckých podujatí
  • Publikovanie výsledkov výskumu v domácich a medzinárodných zborníkoch a časopisoch
  • Riešenie vedecko-výskumných úloh v rámci projektov KEGA, VEGA a pod.
  • Tvorba monografií, učebníc a nových študijných materiálov
  • Vydávanie časopisu HTF VŠMU Tempo
  • Aktívna participácia na vyučovacom procese HTF VŠMU, školenie a oponovanie teoretických diplomových prác a vedenie prednášok a seminárov pre zahraničných poslucháčov HTF VŠMU

Stránka Centra výskumu na sociálnej sieti Facebook