Vnútorné predpisy a tlačivá

Nájdete tu informácie, vyhlášky a tlačivá:
ŠTUDIJNÝ PORIADOK / POPLATKY / ŠTIPENDIÁ / usmernenia k ZÁVEREČNÝM PRÁCAM / pod.
Interné predpisy doktorandského štúdia na nachádzajú na > tomto odkaze < (ŠTÚDIUM / pre študentov)


 

 • Študijný poriadok
  Aktualizovaná verzia – platný od 2. novembra 2016 [stiahnuť] (.pdf)
 • POPLATKY A ŠKOLNÉ:
  Rámcové ustanovenia o školnom a o poplatkoch spojených so štúdiom
  [stiahnuť] (.pdf)
  SMERNICA o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave pre akademický rok 2016 / 2017 [stiahnuť] (.pdf)
  DODATOK č. 1 k Smernici o školnom a poplatkoch 2016-2017 [stiahnuť] (.pdf)
  Žiadosť študenta o zníženie školného a poplatkov spojených so štúdiom: [stiahnuť] (.doc)
 • Vnútorný predpis o prijímacom konaní (podrobné informácie o prijímacom konaní na HTF VŠMU)
  [stiahnuť] (.pdf)
 • ŠTIPENDIÁ:
  Štipendijný poriadok HTF VŠMU [stiahnuť] (.pdf)
  Štipendijný poriadok VŠMU [stiahnuť] (.pdf)
  Tlačivá žiadostí o priznanie štipendia z vlastných zdrojov:
  a) za vynikajúce plnenie študijných povinností [stiahnuť] (.doc)
  b) za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, umeleckej činnosti [stiahnuť] (.doc)
  c) jednorazová alebo pravidelná sociálna podpora [stiahnuť] (.doc)
  d) v prípadoch hodných zvláštneho zreteľa [stiahnuť] (.doc)
 • Metodické usmernenie HTF VŠMU o náležitostiach záverečných prác.
  [stiahnuť] (.pdf)
  Súvisiace prílohy:
  1. Obal písomnej reflexie [stiahnuť] (.doc)
  2. Titulný list písomnej reflexie [stiahnuť] (.doc)
  3. Obal textovej časti dizertačnej práce [stiahnuť] (.doc)
  4. Titulný list textovej časti dizertačnej práce [stiahnuť] (.doc)
  5. Titulný list záverečnej práce – umelecký výkon / dielo [stiahnuť] (.doc)
 • Smernica o určení kompetencií a harmonograme prác pri administrácii štúdia pedagógmi a zamestnancami školy v Akademickom informačnom systéme
  Smernica rektora VŠMU, platná od 1. 2. 2016 [stiahnuť] (.pdf)
 • Žiadosť študenta HTF
  Použiť pri žiadostiach týkajúcich sa štúdia adresovaných dekanke, prodekanom, študijnému oddeleniu.
  Tlačivo na stiahnutie: [stiahnuť] (.doc)
 • Oznámenie o rozhodnutí – podľa § 71 ods. 3 písm. e) Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov (výber bezplatného štúdia): [stiahnuť] (.doc)