Prijímacie konanie


Prijímacie skúšky na bakalárske štúdium pre akad. rok 2017 / 2018
(30. 1. – 3. 2. 2017)

Konečné výsledky:
Katedra klávesových nástrojov a cirkevnej hudby [stiahnuť] (.pdf)
Katedra spevu [stiahnuť] (.pdf)
Katedra skladby a dirigovania [stiahnuť] (.pdf)
Katedra tanečnej tvorby [stiahnuť] (.pdf)
Katedra teórie hudby [stiahnuť] (.pdf)
Katedra strunových a dychových nástrojov [stiahnuť] (.pdf)HARMONOGRAM prijímacieho konania [stiahnuť] (.pdf)
Dokument na stiahnutie do počítača – kompletné informácie [stiahnuť] (.pdf)


ŠTUDIJNÉ ODBORY A PROGRAMY

 • študijný odbor – Hudobné umenie
  • Študijný program – Spev
  • Študijný program – Klávesové nástroje (hra na akordeóne, hra na klavíri – koncertný študijný plán, hra na klavíri – pedagogický študijný plán, hra na organe)
  • študijný program – Strunové a dychové nástroje (hra na husliach, hra na viole, hra na violončele, hra na kontrabase, hra na gitare, hra na flaute, hra na hoboji, hra klarinete, hra na fagote, hra na lesnom rohu, hra na trúbke, hra na pozaune, hra na tube)
  • Študijný program – Cirkevná hudba
  • Študijný program – Skladba a dirigovanie (skladba, dirigovanie orchestra, dirigovanie zboru)
 • študijný odbor – Tanečné umenie
  • Študijný program – Tanečné umenie
   – študijný plán – tanečné umenie (klasický tanec, ľudový tanec, moderný tanec, tanec pre deti a mládež)
   – študijný plán – choreografia
 • študijný odbor – Muzikológia
  • Študijný program – Teória a dramaturgia hudby
   – študijný plán – teória hudby
   – študijný plán – dramaturgia a manažment hudby

 

POŽIADAVKY

 

TERMÍNY

Termín podania prihlášky: do 30. 11. 2016

V prihláške uvedie uchádzač údaje:

 • o predchádzajúcom zamestnaní,
 • dosiahnutom vzdelaní vrátane prospechu (študijné priemery) a o výsledkoch v záujmovej činnosti súvisiacej so študijným programom, na ktorý sa uchádzač hlási.

Prihláška ďalej musí obsahovať:

 • Životopis
 • Overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia
 • Lekárske potvrdenie
 • Doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

Pozn.:
Uchádzač o študijný program spev predloží pri prijímacej skúške aj foniatrické vyšetrenie nie staršie ako 1 mesiac
Doklad o ukončení úplného stredného vzdelania (maturitné vysvedčenie) uchádzač predloží do desiatich dní po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium.

Neúplne alebo chybne vyplnené prihlášky sa nezaradia do prijímacieho konania.
Miesto podania prihlášky: doporučenou poštou na dekanát HTF VŠMU, Zochova 1, 813 01 Bratislava

Termín konania prijímacích skúšok: 30. 1.– 3. 2. 2017

 

POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA (§ 92 ods. 12 zákona o VŠ):

a) všetky študijné programy – elektronická forma prihlášky 40 €
b) všetky študijné programy – papierová forma prihlášky 50 €
c) prijímacie konanie v cudzom jazyku (anglický alebo nemecký jazyk) 100 €

(platba prevodom, poštovou poukážkou, Eurogiro)

Číslo účtu:
IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858 Štátna pokladnica (VÚB)
BIC: SPSR SKBAXXX
variabilný symbol 64
adresa: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Zochova 1, 813 01 Bratislava

Pri platbe mimo EU:
IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858
SWIFT: SUBASKBX Štátna pokladnica (VÚB)
variabilný symbol 64
adresa: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Zochova 1, 813 01 Bratislava

Pravdepodobný počet prijatých v študijných programoch odboru Hudobné umenie – 60.
Pravdepodobný počet prijatých v odbore Tanečné umenie – 25.
Pravdepodobný počet prijatých v odbore Muzikológia – 15.

Tlačivo prihlášky je možné stiahnuť na webovej stránke www.minedu.sk v časti: Vysoké školstvo.

Upozornenie:
Ak sa uchádzač nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť prijímacej skúšky, je povinný oznámiť to dekanátu fakulty do troch dní od termínu prijímacej skúšky. V prípade práceneschopnosti uchádzača v čase prijímacích skúšok mu na základe žiadosti a predloženého lekárskeho potvrdenia bude vrátená časť poplatku za prijímacie konanie.

Elektronická registrácia prihlášky (Bc. a Mgr. štúdium)
Záujemcovia o štúdium bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave môžu zaregistrovať prihlášku na štúdium v akademickom roku 2016/2017 aj elektronickou formou prostredníctvom akademického informačného systému AiS2, ďalej IS. Elektronická registrácia vašej prihlášky vás však nezbavuje povinnosti zaslania vytlačenej a podpísanej prihlášky, vrátane príloh poštou v stanovených termínoch na študijné oddelenie fakulty. Zaregistrovanie elektronickou formou je dobrovoľné, má vplv na zníženie poplatku za prijímacie konanie.
Podrobné informácie na stiahnutie:
pre bakalárske štúdium (.pdf) / pre magisterské štúdium (.pdf)
Link na informačný systém: http://e-prihlaska.vsmu.sk