Pre uchádzačov

 

VÝSLEDKY prijímacích skúšok – jún 2017


 

 

 • (NOVÉ) DODATOČNÉ prijímacie konanie pre akademický rok 2017 / 2018
  MAGISTERSKÝ STUPEŇ – externá forma (tanečné umenie) (24. – 31. 8. 2017)

  • HARMONOGRAM [stiahnuť] (.pdf)
   ———————————————————————————————
   Prijímacie (19. – 23. 6. 2017) skúšky po termíne podania prihlášky
   – všeobecné informácie na stiahnutie vo formáte pdf:
 • pre ak. rok 2017 / 2018 – MAGISTERSKÝ STUPEŇ [stiahnuť] (.pdf)
 • pre ak. rok 2017 / 2018 – DOKTORANDSKÝ STUPEŇ [stiahnuť] (.pdf)
 • DODATOČNÉ  pre ak. rok 2017 / 2018 – BAKALÁRSKY STUPEŇ [stiahnuť] (.pdf)
 •  v študijnom programe tanečné umenie pre ak. rok 2017 / 2018
  – BAKALÁRSKY STUPEŇ – externá forma štúdia [stiahnuť] (.pdf)
 •  v študijnom programe tanečné umenie pre ak. rok 2017 / 2018
  MAGISTERSKÝ STUPEŇ – externá forma štúdia [stiahnuť] (.pdf)


Uznanie stredoškolského štúdia v zahraničí

Recognition of Secondary Education Completed Abroad
Anerkennung ausländischer Mittelschulabschlüsse
[stiahnuť / download] (.pdf)

Elektronická registrácia prihlášky (Bc. a Mgr. štúdium)
Záujemcovia o štúdium bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave môžu zaregistrovať prihlášku na štúdium v akademickom roku 2016/2017 aj elektronickou formou prostredníctvom akademického informačného systému AiS2, ďalej IS. Elektronická registrácia vašej prihlášky vás však nezbavuje povinnosti zaslania vytlačenej a podpísanej prihlášky, vrátane príloh poštou v stanovených termínoch na študijné oddelenie fakulty. Zaregistrovanie elektronickou formou je dobrovoľné, má vplyv na zníženie poplatku za prijímacie konanie.
Podrobné informácie na stiahnutie:
pre bakalárske štúdium [stiahnuť] (.pdf) / pre magisterské štúdium [stiahnuť] (.pdf)
Link na informačný systém: http://e-prihlaska.vsmu.sk

> hore <


DODATOČNÉ PRIJÍMACIE POHOVORY NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM PRE AKAD. ROK 2017 / 2018
(24. – 31. 8. 2017)

Kompletné informácie o prijímacom konaní [stiahnuť] (.pdf)


ŠTUDIJNÉ ODBORY A PROGRAMY

 • študijný odbor – Hudobné umenie
  • študijný program – Strunové a dychové nástroje (hra na husliach)
 • študijný odbor – Muzikológia
  • študijný program – Teória a dramaturgia hudby (študijný plán – dramaturgia a manažment hudby)

POŽIADAVKY

TERMÍNY

Termín podania prihlášky: do 22. 7. 2017
Miesto podania prihlášky:
doporučenou poštou na dekanát HTF VŠMU, Zochova 1, 813 01 Bratislava.
Termín konania prijímacích skúšok: 24. – 31. 8. 2017

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia.
(§ 56 až § 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o VŠ). Prijatie uchádzačov, ktorí ešte nemajú ukončené  vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (bakalárske štúdium), je podmienené jeho získaním najneskôr do dňa zápisu (podmienečné prijatie na štúdium v zmysle § 58 ods. 1 Zákona o VŠ).

V prihláške uvedie uchádzač údaje:

 • v súlade s § 73 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • o predchádzajúcom zamestnaní;
 • o dosiahnutom vzdelaní vrátane prospechu a o výsledkoch v záujmovej činnosti súvisiacej so študijným programom, na ktorý sa uchádzač hlási.

Prihláška ďalej musí obsahovať:

 • životopis;
 • overenú fotokópiu bakalárskeho diplomu;
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

Dôležité upozornenie k elektronickej prihláške:

Pred zaregistrovaním sa do systému a zaevidovaním prihlášky si prečítajte návod, ktorý je dostupný v AIS, v záložke „Interné návody“.

Elektronickú prihlášku je potrebné nielen riadne vyplniť a potvrdiť v systéme, ale aj vytlačiť, podpísať a odoslať doporučenou poštou do stanoveného termínu na dekanát HTF VŠMU, Zochova 1, 813 01 Bratislava.

Neúplne alebo chybne vyplnené prihlášky sa nezaradia do prijímacieho konania.

 

POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA (§ 92 ods. 12 zákona o VŠ):

a) všetky študijné programy – elektronická forma prihlášky 40 €
b) všetky študijné programy – papierová forma prihlášky 50 €
c) prijímacie konanie v cudzom jazyku (anglický alebo nemecký jazyk) 100 €

(platba prevodom, poštovou poukážkou, Eurogiro)

Číslo účtu:
IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858 Štátna pokladnica (VÚB)
BIC: SPSR SKBAXXX
variabilný symbol 64
adresa: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Zochova 1, 813 01 Bratislava

Pri platbe mimo EU:
IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858
SWIFT: SUBASKBX Štátna pokladnica (VÚB)
variabilný symbol 64
adresa: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Zochova 1, 813 01 Bratislava

Pravdepodobný počet prijatých v študijných programoch odboru Hudobné umenie – 60.
Pravdepodobný počet prijatých v odbore Tanečné umenie – 25.
Pravdepodobný počet prijatých v odbore Muzikológia – 15.

Tlačivo prihlášky je možné stiahnuť na webovej stránke www.minedu.sk v časti: Vysoké školstvo.

Upozornenie:
Ak sa uchádzač nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť prijímacej skúšky, je povinný oznámiť to dekanátu fakulty do troch dní od termínu prijímacej skúšky. V prípade práceneschopnosti uchádzača v čase prijímacích skúšok mu na základe žiadosti a predloženého lekárskeho potvrdenia bude vrátená časť poplatku za prijímacie konanie.

> hore <


DODATOČNÉ PRIJÍMACIE POHOVORY NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – v študijnom programe tanečné umenie
– PRE AKAD. ROK 2017 / 2018 (externá forma štúdia)

(24. – 31. 8. 2017)

Kompletné informácie o prijímacom konaní [stiahnuť] (.pdf)


ŠTUDIJNÝ ODBOR A PROGRAM

 • študijný odbor – Tanečné umenie
  • študijný program – Tanečné umenie (v externej forme štúdia)
   študijný plán – tanečné umenie (klasický tanec, ľudový tanec, moderný tanec, tanec pre deti a mládež)

V prihláške je potrebné uviesť okrem študijného programu aj študijný plán – uvedený v zátvorke)

POŽIADAVKY

TERMÍNY

Termín podania prihlášky: do 22. 7. 2017
Miesto podania prihlášky:
doporučenou poštou na dekanát HTF VŠMU, Zochova 1, 813 01 Bratislava.
Termín konania prijímacích skúšok: 24. – 31. 8. 2017

V prihláške uvedie uchádzač údaje:

 • o predchádzajúcom zamestnaní;
 • o dosiahnutom vzdelaní vrátane prospechu a o výsledkoch v záujmovej činnosti súvisiacej so študijným programom, na ktorý sa uchádzač hlási.

Prihláška ďalej musí obsahovať:

 • životopis;
 • overenú fotokópiu bakalárskeho diplomu;
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

Neúplne alebo chybne vyplnené prihlášky sa nezaradia do prijímacieho konania.

 

POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA (§ 92 ods. 12 zákona o VŠ):

 • papierová forma prihlášky – 50 € (bez registrácie v Ais-e);
 • prijímacie konanie v cudzom jazyku (anglický alebo nemecký jazyk) – 100 €

(platba prevodom, poštovou poukážkou, Eurogiro)

Číslo účtu:
IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858 Štátna pokladnica (VÚB)
BIC: SPSR SKBAXXX
variabilný symbol 64
adresa: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Zochova 1, 813 01 Bratislava

Pri platbe mimo EU:
IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858
SWIFT: SUBASKBX Štátna pokladnica (VÚB)
variabilný symbol 64
adresa: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Zochova 1, 813 01 Bratislava

Upozornenie:
Uchádzač, ktorý sa nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť prijímacej skúšky, je povinný oznámiť túto skutočnosť dekanátu fakulty do troch dní od termínu prijímacej skúšky. V prípade práceneschopnosti uchádzača v čase prijímacích skúšok mu na základe žiadosti a predloženého lekárskeho potvrdenia bude vrátená časť poplatku za prijímacie konanie. Do žiadosti je nutné uviesť číslo účtu vo formáte IBAN, na ktoré má byť vrátená časť poplatku.

> hore <


DODATOČNÉ PRIJÍMACIE POHOVORY NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM – v študijnom programe tanečné umenie
– PRE AKAD. ROK 2017 / 2018 (externá forma štúdia)

(24. – 31. 8. 2017)

Kompletné informácie o prijímacom konaní [stiahnuť] (.pdf)


ŠTUDIJNÝ ODBOR A PROGRAM

 • študijný odbor – Tanečné umenie
  • študijný program – Tanečné umenie (v externej forme štúdia)
   študijný plán – tanečné umenie (zameranie klasický tanec, ľudový tanec, moderný tanec, tanec  pre deti a mládež)

V prihláške je potrebné uviesť okrem študijného programu aj študijný plán – uvedený v zátvorke)

POŽIADAVKY

TERMÍNY

Termín podania prihlášky: do 22. 7. 2017
Miesto podania prihlášky:
doporučenou poštou na dekanát HTF VŠMU, Zochova 1, 813 01 Bratislava
Termín konania prijímacích skúšok: 24. – 31. 8. 2017

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia (§ 56 až § 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o VŠ). Prijatie uchádzačov, ktorí ešte nemajú ukončené  vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (bakalárske štúdium), je podmienené jeho získaním najneskôr do dňa zápisu (podmienečné prijatie na štúdium v zmysle § 58 ods. 1 Zákona o VŠ).

V prihláške uvedie uchádzač údaje:

 • v súlade s § 73 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • o predchádzajúcom zamestnaní;
 • o dosiahnutom vzdelaní vrátane prospechu a o výsledkoch v záujmovej činnosti súvisiacej so študijným programom, na ktorý sa uchádzač hlási.

Prihláška ďalej musí obsahovať:

 • životopis;
 • overenú fotokópiu bakalárskeho diplomu (diplom vydaný HTF overí študijné oddelenie HTF);
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

Neúplne alebo chybne vyplnené prihlášky sa nezaradia do prijímacieho konania.

POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA (§ 92 ods. 12 zákona o VŠ):

 • papierová forma prihlášky – 50 € (bez registrácie v Ais-e);
 • prijímacie konanie v cudzom jazyku (anglický alebo nemecký jazyk) – 100 €

(platba prevodom, poštovou poukážkou, Eurogiro)

Číslo účtu:
IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858 Štátna pokladnica (VÚB)
BIC: SPSR SKBAXXX
variabilný symbol 64
adresa: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Zochova 1, 813 01 Bratislava

Pri platbe mimo EU:
IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858
SWIFT: SUBASKBX Štátna pokladnica (VÚB)
variabilný symbol 64
adresa: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Zochova 1, 813 01 Bratislava

Upozornenie:
Uchádzač, ktorý sa nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť prijímacej skúšky, je povinný oznámiť túto skutočnosť dekanátu fakulty do troch dní od termínu prijímacej skúšky. V prípade práceneschopnosti uchádzača v čase prijímacích skúšok mu na základe žiadosti a predloženého lekárskeho potvrdenia bude vrátená časť poplatku za prijímacie konanie. Do žiadosti je nutné uviesť číslo účtu vo formáte IBAN, na ktoré má byť vrátená časť poplatku.

> hore <


Výsledky prijímacieho konania na magisterské štúdium, dodatočného prijímacieho konania na bakalárske štúdium / externá forma v TU a doktorandské štúdium na HTF VŠMU (jún 2017):

Doktorandské štúdium:
(aktualizácia 27. 6.)

Magisterské štúdium:

 • Katedra strunových a dychových nástrojov [stiahnuť] (.pdf) (19. 6.)
 • Katedra strunových a dychových nástrojov [stiahnuť] (.pdf) (20. 6.)
 • Katedra tanečnej tvorby – moderný tanec [stiahnuť] (.pdf) (19. 6.)
 • Katedra tanečnej tvorby – ľudový tanec [stiahnuť] (.pdf) (20. 6.)
 • Katedra tanečnej tvorby – klasický tanec, tanec pre deti a mládež, choreografia baletu [stiahnuť] (.pdf) (21. 6.)
 • Katedra klávesových nástrojov a cirkevnej hudby [stiahnuť] (.pdf) (20. 6.)
 • Katedra klávesových nástrojov a cirkevnej hudby [stiahnuť] (.pdf) (21. 6.)
 • Katedra skladby a dirigovania [stiahnuť] (.pdf) (20. 6.)
 • Katedra spev [stiahnuť] (.pdf) (20. 6.)
 • Katedra teória hudby [stiahnuť] (.pdf) (22. 6.)

Bakalárske štúdium (dodatočné prijímacie konanie):

 • Katedra klávesových nástrojov a cirkevnej hudby [stiahnuť] (.pdf) (aktualizácia 23. 6.)
 • Katedra skladby a dirigovania [stiahnuť] (.pdf)
 • Katedra strunových a dychových nástrojov [stiahnuť] (.pdf)
 • Katedra teórie hudby [stiahnuť] (.pdf) (22. 6.)

Bakalárske štúdium (externá forma) v odbore Tanečné umenie:

 • Katedra tanečnej tvorby – tanečné umenie [stiahnuť] (.pdf) (26. 6. – aktualizácia – II. kolo)