Pre uchádzačov

 


Uznanie stredoškolského štúdia v zahraničí

Recognition of Secondary Education Completed Abroad
Anerkennung ausländischer Mittelschulabschlüsse
[stiahnuť / download] (.pdf)

Elektronická registrácia prihlášky (Bc. a Mgr. štúdium)
Záujemcovia o štúdium bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave môžu zaregistrovať prihlášku na štúdium v akademickom roku 2016/2017 aj elektronickou formou prostredníctvom akademického informačného systému AiS2, ďalej IS. Elektronická registrácia vašej prihlášky vás však nezbavuje povinnosti zaslania vytlačenej a podpísanej prihlášky, vrátane príloh poštou v stanovených termínoch na študijné oddelenie fakulty. Zaregistrovanie elektronickou formou je dobrovoľné, má vplyv na zníženie poplatku za prijímacie konanie.
Podrobné informácie na stiahnutie:
pre bakalárske štúdium [stiahnuť] (.pdf) / pre magisterské štúdium [stiahnuť] (.pdf)
Link na informačný systém: http://e-prihlaska.vsmu.sk

> hore <


DODATOČNÉ PRIJÍMACIE POHOVORY NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM PRE AKAD. ROK 2017 / 2018
(24. – 31. 8. 2017)

Kompletné informácie o prijímacom konaní [stiahnuť] (.pdf)


ŠTUDIJNÉ ODBORY A PROGRAMY

 • študijný odbor – Hudobné umenie
  • študijný program – Strunové a dychové nástroje (hra na husliach)
 • študijný odbor – Muzikológia
  • študijný program – Teória a dramaturgia hudby (študijný plán – dramaturgia a manažment hudby)

POŽIADAVKY

TERMÍNY

Termín podania prihlášky: do 22. 7. 2017
Miesto podania prihlášky:
doporučenou poštou na dekanát HTF VŠMU, Zochova 1, 813 01 Bratislava.
Termín konania prijímacích skúšok: 24. – 31. 8. 2017

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia.
(§ 56 až § 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o VŠ). Prijatie uchádzačov, ktorí ešte nemajú ukončené  vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (bakalárske štúdium), je podmienené jeho získaním najneskôr do dňa zápisu (podmienečné prijatie na štúdium v zmysle § 58 ods. 1 Zákona o VŠ).

V prihláške uvedie uchádzač údaje:

 • v súlade s § 73 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • o predchádzajúcom zamestnaní;
 • o dosiahnutom vzdelaní vrátane prospechu a o výsledkoch v záujmovej činnosti súvisiacej so študijným programom, na ktorý sa uchádzač hlási.

Prihláška ďalej musí obsahovať:

 • životopis;
 • overenú fotokópiu bakalárskeho diplomu;
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

Dôležité upozornenie k elektronickej prihláške:

Pred zaregistrovaním sa do systému a zaevidovaním prihlášky si prečítajte návod, ktorý je dostupný v AIS, v záložke „Interné návody“.

Elektronickú prihlášku je potrebné nielen riadne vyplniť a potvrdiť v systéme, ale aj vytlačiť, podpísať a odoslať doporučenou poštou do stanoveného termínu na dekanát HTF VŠMU, Zochova 1, 813 01 Bratislava.

Neúplne alebo chybne vyplnené prihlášky sa nezaradia do prijímacieho konania.

 

POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA (§ 92 ods. 12 zákona o VŠ):

a) všetky študijné programy – elektronická forma prihlášky 40 €
b) všetky študijné programy – papierová forma prihlášky 50 €
c) prijímacie konanie v cudzom jazyku (anglický alebo nemecký jazyk) 100 €

(platba prevodom, poštovou poukážkou, Eurogiro)

Číslo účtu:
IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858 Štátna pokladnica (VÚB)
BIC: SPSR SKBAXXX
variabilný symbol 64
adresa: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Zochova 1, 813 01 Bratislava

Pri platbe mimo EU:
IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858
SWIFT: SUBASKBX Štátna pokladnica (VÚB)
variabilný symbol 64
adresa: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Zochova 1, 813 01 Bratislava

Pravdepodobný počet prijatých v študijných programoch odboru Hudobné umenie – 60.
Pravdepodobný počet prijatých v odbore Tanečné umenie – 25.
Pravdepodobný počet prijatých v odbore Muzikológia – 15.

Tlačivo prihlášky je možné stiahnuť na webovej stránke www.minedu.sk v časti: Vysoké školstvo.

Upozornenie:
Ak sa uchádzač nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť prijímacej skúšky, je povinný oznámiť to dekanátu fakulty do troch dní od termínu prijímacej skúšky. V prípade práceneschopnosti uchádzača v čase prijímacích skúšok mu na základe žiadosti a predloženého lekárskeho potvrdenia bude vrátená časť poplatku za prijímacie konanie.

> hore <


DODATOČNÉ PRIJÍMACIE POHOVORY NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – v študijnom programe tanečné umenie
– PRE AKAD. ROK 2017 / 2018 (externá forma štúdia)

(24. – 31. 8. 2017)

Kompletné informácie o prijímacom konaní [stiahnuť] (.pdf)


ŠTUDIJNÝ ODBOR A PROGRAM

 • študijný odbor – Tanečné umenie
  • študijný program – Tanečné umenie (v externej forme štúdia)
   študijný plán – tanečné umenie (klasický tanec, ľudový tanec, moderný tanec, tanec pre deti a mládež)

V prihláške je potrebné uviesť okrem študijného programu aj študijný plán – uvedený v zátvorke)

POŽIADAVKY

TERMÍNY

Termín podania prihlášky: do 22. 7. 2017
Miesto podania prihlášky:
doporučenou poštou na dekanát HTF VŠMU, Zochova 1, 813 01 Bratislava.
Termín konania prijímacích skúšok: 24. – 31. 8. 2017

V prihláške uvedie uchádzač údaje:

 • o predchádzajúcom zamestnaní;
 • o dosiahnutom vzdelaní vrátane prospechu a o výsledkoch v záujmovej činnosti súvisiacej so študijným programom, na ktorý sa uchádzač hlási.

Prihláška ďalej musí obsahovať:

 • životopis;
 • overenú fotokópiu bakalárskeho diplomu;
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

Neúplne alebo chybne vyplnené prihlášky sa nezaradia do prijímacieho konania.

 

POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA (§ 92 ods. 12 zákona o VŠ):

 • papierová forma prihlášky – 50 € (bez registrácie v Ais-e);
 • prijímacie konanie v cudzom jazyku (anglický alebo nemecký jazyk) – 100 €

(platba prevodom, poštovou poukážkou, Eurogiro)

Číslo účtu:
IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858 Štátna pokladnica (VÚB)
BIC: SPSR SKBAXXX
variabilný symbol 64
adresa: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Zochova 1, 813 01 Bratislava

Pri platbe mimo EU:
IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858
SWIFT: SUBASKBX Štátna pokladnica (VÚB)
variabilný symbol 64
adresa: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Zochova 1, 813 01 Bratislava

Upozornenie:
Uchádzač, ktorý sa nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť prijímacej skúšky, je povinný oznámiť túto skutočnosť dekanátu fakulty do troch dní od termínu prijímacej skúšky. V prípade práceneschopnosti uchádzača v čase prijímacích skúšok mu na základe žiadosti a predloženého lekárskeho potvrdenia bude vrátená časť poplatku za prijímacie konanie. Do žiadosti je nutné uviesť číslo účtu vo formáte IBAN, na ktoré má byť vrátená časť poplatku.

> hore <


DODATOČNÉ PRIJÍMACIE POHOVORY NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM – v študijnom programe tanečné umenie
– PRE AKAD. ROK 2017 / 2018 (externá forma štúdia)

(24. – 31. 8. 2017)

Kompletné informácie o prijímacom konaní [stiahnuť] (.pdf)


ŠTUDIJNÝ ODBOR A PROGRAM

 • študijný odbor – Tanečné umenie
  • študijný program – Tanečné umenie (v externej forme štúdia)
   študijný plán – tanečné umenie (zameranie klasický tanec, ľudový tanec, moderný tanec, tanec  pre deti a mládež)

V prihláške je potrebné uviesť okrem študijného programu aj študijný plán – uvedený v zátvorke)

POŽIADAVKY

TERMÍNY

Termín podania prihlášky: do 22. 7. 2017
Miesto podania prihlášky:
doporučenou poštou na dekanát HTF VŠMU, Zochova 1, 813 01 Bratislava
Termín konania prijímacích skúšok: 24. – 31. 8. 2017

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia (§ 56 až § 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o VŠ). Prijatie uchádzačov, ktorí ešte nemajú ukončené  vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (bakalárske štúdium), je podmienené jeho získaním najneskôr do dňa zápisu (podmienečné prijatie na štúdium v zmysle § 58 ods. 1 Zákona o VŠ).

V prihláške uvedie uchádzač údaje:

 • v súlade s § 73 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • o predchádzajúcom zamestnaní;
 • o dosiahnutom vzdelaní vrátane prospechu a o výsledkoch v záujmovej činnosti súvisiacej so študijným programom, na ktorý sa uchádzač hlási.

Prihláška ďalej musí obsahovať:

 • životopis;
 • overenú fotokópiu bakalárskeho diplomu (diplom vydaný HTF overí študijné oddelenie HTF);
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

Neúplne alebo chybne vyplnené prihlášky sa nezaradia do prijímacieho konania.

POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA (§ 92 ods. 12 zákona o VŠ):

 • papierová forma prihlášky – 50 € (bez registrácie v Ais-e);
 • prijímacie konanie v cudzom jazyku (anglický alebo nemecký jazyk) – 100 €

(platba prevodom, poštovou poukážkou, Eurogiro)

Číslo účtu:
IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858 Štátna pokladnica (VÚB)
BIC: SPSR SKBAXXX
variabilný symbol 64
adresa: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Zochova 1, 813 01 Bratislava

Pri platbe mimo EU:
IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858
SWIFT: SUBASKBX Štátna pokladnica (VÚB)
variabilný symbol 64
adresa: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Zochova 1, 813 01 Bratislava

Upozornenie:
Uchádzač, ktorý sa nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť prijímacej skúšky, je povinný oznámiť túto skutočnosť dekanátu fakulty do troch dní od termínu prijímacej skúšky. V prípade práceneschopnosti uchádzača v čase prijímacích skúšok mu na základe žiadosti a predloženého lekárskeho potvrdenia bude vrátená časť poplatku za prijímacie konanie. Do žiadosti je nutné uviesť číslo účtu vo formáte IBAN, na ktoré má byť vrátená časť poplatku.

> hore <


PRIJÍMACIE POHOVORY NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM PRE AKAD. ROK 2017 / 2018 (19. – 23. 6. 2017)

Kompletné informácie o prijímacom konaní [stiahnuť] (.pdf)


ŠTUDIJNÉ ODBORY A PROGRAMY

 • študijný odbor – Hudobné umenie
  • študijný program – Klávesové nástroje (hra na akordeóne, hra na klavíri – koncertné zameranie, hra na klavíri – pedagogické zameranie, hra na organe);
  • študijný program – Cirkevná hudba (zameranie hra na organe, organová improvizácia, zameranie dirigovanie zboru);
  • študijný program – Strunové a dychové nástroje (hra na husliach, hra na viole, hra na violončele, hra na kontrabase, hra na gitare, hra na flaute, hra na hoboji, hra klarinete, hra na fagote, hra na lesnom rohu, hra na trúbke, hra na pozaune, hra na tube)
  • študijný program – Spev
  • študijný program – Skladba a dirigovanie (skladba, dirigovanie orchestra, dirigovanie zboru)
  • študijný program – Komorná hra
 • študijný odbor – Tanečné umenie
  • študijný program – Tanečné umenie
   – študijný plán – tanečné umenie (zameranie klasický tanec, ľudový tanec, moderný tanec, tanec  pre deti a mládež)
   – študijný plán – choreografia (choreografia baletu, choreografia ľudového tanca)
   Pozn.: študijný program tanečné umenie  vo svojej štruktúre obsahuje predmety bývalej špecializácie pedagogika tanca.
 • študijný odbor – Muzikológia
  • študijný program – Teória a dramaturgia hudby
   – študijný plán – teória hudby
   – študijný plán – dramaturgia a manažment hudby

(V prihláške je potrebné uviesť okrem študijného programu  aj študijný plán – uvedený v zátvorke.)

POŽIADAVKY

TERMÍNY

Termín podania prihlášky: do 30. 4. 2017
Miesto podania prihlášky:
doporučenou poštou na dekanát HTF VŠMU, Zochova 1, 813 01 Bratislava.
Termín konania prijímacích skúšok: 19. 6.– 23. 6. 2017

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia.
(§ 56 až § 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o VŠ). Prijatie uchádzačov, ktorí ešte nemajú ukončené  vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (bakalárske štúdium), je podmienené jeho získaním najneskôr do dňa zápisu (podmienečné prijatie na štúdium v zmysle § 58 ods. 1 Zákona o VŠ).

V prihláške uvedie uchádzač údaje:

 • v súlade s § 73 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • o predchádzajúcom zamestnaní;
 • o dosiahnutom vzdelaní vrátane prospechu a o výsledkoch v záujmovej činnosti súvisiacej so študijným programom, na ktorý sa uchádzač hlási.

Prihláška ďalej musí obsahovať:

 • životopis;
 • overenú fotokópiu bakalárskeho diplomu;
 • uchádzač o študijný program  spev predloží pri prijímacej skúške foniatrické vyšetrenie nie staršie ako 1 mesiac;
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

 

Dôležité upozornenie k elektronickej prihláške:

Ak ste študentom/študentkou  VŠMU, tak prostredníctvom systému Ais2 si vyplníte elektronickú prihlášku na Mgr. štúdium. Návod nájdete v systéme Ais2 hore pod „hlavičkou“ Elektronická prihláška. Elektronickú prihlášku zasa v ľavom menu v spodnej časti Prihlášky uchádzača. Pre neštudentov VŠMU je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku na portáli: e-prihlaska.vsmu.sk, návod je priamo na tomto portáli vľavo hore.

Elektronickú prihlášku je potrebné nielen riadne vyplniť a potvrdiť v systéme, ale aj vytlačiť, podpísať a odoslať doporučenou poštou do stanoveného termínu na dekanát HTF VŠMU, Zochova 1, 813 01 Bratislava.

Neúplne alebo chybne vyplnené prihlášky sa nezaradia do prijímacieho konania.

 

POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA (§ 92 ods. 12 zákona o VŠ):

a) všetky študijné programy – elektronická forma prihlášky 40 € (zaregistrovaná  uchádzačom v Ais-e, vytlačená  a  zaslaná poštou)
b) všetky študijné programy – papierová forma prihlášky 50 € (bez registrácie v Ais-e)
c) prijímacie konanie v cudzom jazyku (anglický alebo nemecký jazyk) 100 €

(platba prevodom, poštovou poukážkou, Eurogiro)

Číslo účtu:
IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858 Štátna pokladnica (VÚB)
BIC: SPSR SKBAXXX
variabilný symbol 64
adresa: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Zochova 1, 813 01 Bratislava

Pri platbe mimo EU:
IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858
SWIFT: SUBASKBX Štátna pokladnica (VÚB)
variabilný symbol 64
adresa: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Zochova 1, 813 01 Bratislava

Pravdepodobný počet prijatých v študijných programoch odboru Hudobné umenie – 40.
Pravdepodobný počet prijatých v odbore Tanečné umenie – 15.
Pravdepodobný počet prijatých v odbore Muzikológia – 10.

Tlačivo prihlášky je možné stiahnuť na webovej stránke www.minedu.sk v časti: Vysoké školstvo.

Upozornenie:
Ak sa uchádzač nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť prijímacej skúšky, je povinný oznámiť to dekanátu fakulty do troch dní od termínu prijímacej skúšky. V prípade práceneschopnosti uchádzača v čase prijímacích skúšok mu na základe žiadosti a predloženého lekárskeho potvrdenia bude vrátená časť poplatku za prijímacie konanie. Do žiadosti je nutné uviesť číslo účtu vo formáte IBAN, na ktoré má byť vrátená časť poplatku.

> hore <


PRIJÍMACIE POHOVORY NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM PRE AKAD. ROK ROK 2017 / 2018
(26. – 30. 6. 2017)

Kompletné informácie o prijímacom konaní [stiahnuť] (.pdf)


ŠTUDIJNÉ ODBORY A PROGRAMY

 • študijný odbor – Hudobné umenie v dennej a externej forme
  • študijný program – Spev
  • študijný program – Klávesové nástroje (hra na akordeóne, hra na klavíri, hra na organe)
  • študijný program – Strunové a dychové nástroje (hra na husliach, hra na viole, hra na violončele, hra na flaute)
  • študijný program – Skladba a dirigovanie (dirigovanie zboru, dirigovanie orchestra)
 • študijný odbor – Tanečné umenie v dennej a externej forme
  • študijný program – Tanečné umenie
 • študijný odbor – Muzikológia v dennej a externej forme
  • študijný program – Teória a dramaturgia hudby

TÉMY [stiahnuť] (.pdf)

TERMÍNY

Termín podania prihlášky: do 30. 4. 2017
Miesto podania prihlášky:
doporučenou poštou na dekanát HTF VŠMU, Zochova 1, 813 01 Bratislava.
Termín konania prijímacích skúšok: 26. 6.– 30 6. 2017
V prihláške uvedie uchádzač údaje v súlade s § 73 ods .2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihláška ďalej musí obsahovať:

 1. Životopis.
 2. Overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (podrobnejšie informácie vo Vnútornom predpise o prijímacom konaní na HTF) [stiahnuť] (.pdf)
 3. Doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.
 4. Súpis umeleckej činnosti (Hudobne umenie, Tanečné umenie).
 5. Súpis naštudovaného repertoáru, súpis publikovaných i nepublikovaných prác, prípadne súpis výsledkov inej odbornej činnosti.
 6. Súpis publikovaných a nepublikovaných prác, prípadne aj umeleckej činnosti a odborné posudky na tieto práce a činnosti, ak boli vypracované (Muzikológia).
 7. Súpis ďalších odborných výsledkov, projektov a iných aktivít (výskumných, pedagogických, dramaturgických, manažérskych atď.).

Neúplne alebo chybne vyplnené prihlášky sa nezaradia do prijímacieho konania.
Podmienky prijatia na štúdium a prijímacie konanie sú stanovené v § 56 až § 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o VŠ).
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa (§ 56 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách).
Prijatie uchádzačov, ktorí ešte nemajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, je podmienené jeho získaním najneskôr do dňa zápisu (podmienečné prijatie na štúdium v zmysle § 58 ods. 1 Zákona o VŠ).

POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA (§ 92 ods. 12 zákona o VŠ):

 1. elektronická forma prihlášky – 40 € (zaregistrovaná uchádzačom v Ais-e, vytlačená a zaslaná poštou);
 2. papierová forma prihlášky – 50 € (bez registrácie v Ais-e);
 3. prijímacie konanie v cudzom jazyku (anglický alebo nemecký jazyk) – 100 €

(platba prevodom, poštovou poukážkou, Eurogiro)

Číslo účtu:
IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858 Štátna pokladnica (VÚB)
BIC: SPSR SKBAXXX
variabilný symbol 64
adresa: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Zochova 1, 813 01 Bratislava

Pri platbe mimo EU:
IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858
SWIFT: SUBASKBX Štátna pokladnica (VÚB)
variabilný symbol 64
adresa: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Zochova 1, 813 01 Bratislava

Upozornenie:
Uchádzač, ktorý sa nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť prijímacej skúšky, je povinný oznámiť túto skutočnosť dekanátu fakulty do troch dní od termínu prijímacej skúšky. V prípade práceneschopnosti uchádzača v čase prijímacích skúšok mu na základe žiadosti a predloženého lekárskeho potvrdenia bude vrátená časť poplatku za prijímacie konanie. Do žiadosti je nutné uviesť číslo účtu vo formáte IBAN, na ktoré má byť vrátená časť poplatku.

> hore <
DODATOČNÉ PRIJÍMACIE POHOVORY NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM PRE AKAD. ROK 2017 / 2018
(19. 6. – 23. 6. 2017)

Kompletné informácie o prijímacom konaní [stiahnuť] (.pdf)


ŠTUDIJNÉ ODBORY A PROGRAMY

 • študijný odbor – Hudobné umenie
  • študijný program – Cirkevná hudba
  • študijný program – Klávesové nástroje (hra na akordeóne, hra na klavíri – koncertný študijný plán, hra na klavíri – pedagogický študijný plán, hra na organe)
  • študijný program – Skladba a dirigovanie (skladba, dirigovanie orchestra, dirigovanie zboru)
  • študijný program – Strunové a dychové nástroje (hra na husliach, hra na viole, hra na violončele, hra na kontrabase, hra na hoboji, hra na fagote, hra na tube)
 • študijný odbor – Muzikológia
  • študijný program – Teória a dramaturgia hudby
   – študijný plán – teória hudby
   – študijný plán – dramaturgia a manažment hudby

POŽIADAVKY

 • Katedra klávesových nástrojov a cirkevnej hudby [stiahnuť] (.pdf)
 • Katedra strunových a dychových nástrojov [stiahnuť] (.pdf)
 • Katedra skladby a dirigovania [stiahnuť] (.pdf)
 • Katedra teórie hudby [stiahnuť] (.pdf)

TERMÍNY

Termín podania prihlášky: do 30. 4. 2017
Miesto podania prihlášky:
doporučenou poštou na dekanát HTF VŠMU, Zochova 1, 813 01 Bratislava
Termín konania prijímacích skúšok: 19. 6.– 23. 6. 2017

V prihláške uvedie uchádzač údaje:

 • o predchádzajúcom zamestnaní,
 • dosiahnutom vzdelaní vrátane prospechu (študijné priemery) a o výsledkoch v záujmovej činnosti súvisiacej so študijným programom, na ktorý sa uchádzač hlási.

Prihláška ďalej musí obsahovať:

 • životopis
 • overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

Pozn.:
Doklad o ukončení úplného stredného vzdelania (maturitné vysvedčenie) uchádzač predloží do desiatich dní po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium.

Neúplne alebo chybne vyplnené prihlášky sa nezaradia do prijímacieho konania.

Dôležité upozornenie k elektronickej prihláške:

Pred zaregistrovaním sa do systému a zaevidovaním prihlášky si prečítajte návod, ktorý je dostupný v AIS, v záložke „Interné návody“.
Elektronickú prihlášku je potrebné nielen riadne vyplniť a potvrdiť v systéme, ale aj vytlačiť, podpísať a odoslať doporučenou poštou do stanoveného termínu na dekanát HTF VŠMU, Zochova 1, 813 01 Bratislava.

POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA (§ 92 ods. 12 zákona o VŠ):

 1. elektronická forma prihlášky – 40 € (zaregistrovaná uchádzačom v Ais-e, vytlačená a zaslaná poštou);
 2. papierová forma prihlášky – 50 € (bez registrácie v Ais-e);
 3. prijímacie konanie v cudzom jazyku (anglický alebo nemecký jazyk) – 100 €

(platba prevodom, poštovou poukážkou, Eurogiro)

Číslo účtu:
IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858 Štátna pokladnica (VÚB)
BIC: SPSR SKBAXXX
variabilný symbol 64
adresa: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Zochova 1, 813 01 Bratislava

Pri platbe mimo EU:
IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858
SWIFT: SUBASKBX Štátna pokladnica (VÚB)
variabilný symbol 64
adresa: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Zochova 1, 813 01 Bratislava

Tlačivo prihlášky je možné stiahnuť na webovej stránke www.minedu.sk v časti: Vysoké školstvo.

Upozornenie:
Uchádzač, ktorý sa nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť prijímacej skúšky, je povinný oznámiť túto skutočnosť dekanátu fakulty do troch dní od termínu prijímacej skúšky. V prípade práceneschopnosti uchádzača v čase prijímacích skúšok mu na základe žiadosti a predloženého lekárskeho potvrdenia bude vrátená časť poplatku za prijímacie konanie. Do žiadosti je nutné uviesť číslo účtu vo formáte IBAN, na ktoré má byť vrátená časť poplatku.

> hore <


Prijímacie konanie v študijnom programe tanečné umenie pre akademický rok 2017 / 2018 – BAKALÁRSKY STUPEŇ (externá forma štúdia)
(19. – 23. 6. 2017)

Kompletné informácie o prijímacom konaní [stiahnuť] (.pdf)


ŠTUDIJNÝ ODBOR A PROGRAM

 • študijný odbor – Tanečné umenie v externej forme
  • študijný program – Tanečné umenie
   študijný plán – tanečné umenie (klasický tanec, ľudový tanec, moderný tanec, tanec pre deti a mládež)

V prihláške je potrebné uviesť okrem študijného programu aj študijný plán – uvedený v zátvorke)

POŽIADAVKY

TERMÍNY

Termín podania prihlášky: do 15. 5. 2017
Miesto podania prihlášky:
doporučenou poštou na dekanát HTF VŠMU, Zochova 1, 813 01 Bratislava
Termín konania prijímacích skúšok: 19. 6.– 23. 6. 2017

V prihláške uvedie uchádzač údaje:

 • o predchádzajúcom zamestnaní,
 • o dosiahnutom vzdelaní vrátane prospechu (študijné priemery) a o výsledkoch v záujmovej činnosti súvisiacej so študijným programom, na ktorý sa uchádzač hlási.

Prihláška ďalej musí obsahovať:

 • životopis
 • overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

Pozn.:
Doklad o ukončení úplného stredného vzdelania (maturitné vysvedčenie) uchádzač predloží do desiatich dní po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium.

Neúplne alebo chybne vyplnené prihlášky sa nezaradia do prijímacieho konania.

 

POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA (§ 92 ods. 12 zákona o VŠ):

 • papierová forma prihlášky – 50 € (bez registrácie v Ais-e);
 • prijímacie konanie v cudzom jazyku (anglický alebo nemecký jazyk) – 100 €

(platba prevodom, poštovou poukážkou, Eurogiro)

Číslo účtu:
IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858 Štátna pokladnica (VÚB)
BIC: SPSR SKBAXXX
variabilný symbol 64
adresa: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Zochova 1, 813 01 Bratislava

Pri platbe mimo EU:
IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858
SWIFT: SUBASKBX Štátna pokladnica (VÚB)
variabilný symbol 64
adresa: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Zochova 1, 813 01 Bratislava

Upozornenie:
Uchádzač, ktorý sa nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť prijímacej skúšky, je povinný oznámiť túto skutočnosť dekanátu fakulty do troch dní od termínu prijímacej skúšky. V prípade práceneschopnosti uchádzača v čase prijímacích skúšok mu na základe žiadosti a predloženého lekárskeho potvrdenia bude vrátená časť poplatku za prijímacie konanie. Do žiadosti je nutné uviesť číslo účtu vo formáte IBAN, na ktoré má byť vrátená časť poplatku.

> hore <


Prijímacie konanie v študijnom programe tanečné umenie pre akademický rok 2017 / 2018 – MAGISTERSKÝ STUPEŇ (externá forma štúdia)
(19. – 23. 6. 2017)

Kompletné informácie o prijímacom konaní [stiahnuť] (.pdf)


ŠTUDIJNÝ ODBOR A PROGRAM

 • študijný odbor – Tanečné umenie
  • študijný program – Tanečné umenie (v externej forme štúdia)
   študijný plán – tanečné umenie (klasický tanec, ľudový tanec, moderný tanec, tanec pre deti a mládež)

V prihláške je potrebné uviesť okrem študijného programu aj študijný plán – uvedený v zátvorke)

POŽIADAVKY

TERMÍNY

Termín podania prihlášky: do 15. 5. 2017
Miesto podania prihlášky:
doporučenou poštou na dekanát HTF VŠMU, Zochova 1, 813 01 Bratislava
Termín konania prijímacích skúšok: 19. 6.– 23. 6. 2017

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia (§ 56 až § 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o VŠ). Prijatie uchádzačov, ktorí ešte nemajú ukončené  vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (bakalárske štúdium), je podmienené jeho získaním najneskôr do dňa zápisu (podmienečné prijatie na štúdium v zmysle § 58 ods. 1 Zákona o VŠ).

V prihláške uvedie uchádzač údaje:

 • v súlade s § 73 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • o predchádzajúcom zamestnaní;
 • o dosiahnutom vzdelaní vrátane prospechu a o výsledkoch v záujmovej činnosti súvisiacej so študijným programom, na ktorý sa uchádzač hlási.

Prihláška ďalej musí obsahovať:

 • životopis;
 • overenú fotokópiu bakalárskeho diplomu;
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

Neúplne alebo chybne vyplnené prihlášky sa nezaradia do prijímacieho konania.

 

POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA (§ 92 ods. 12 zákona o VŠ):

 • papierová forma prihlášky – 50 € (bez registrácie v Ais-e);
 • prijímacie konanie v cudzom jazyku (anglický alebo nemecký jazyk) – 100 €

(platba prevodom, poštovou poukážkou, Eurogiro)

Číslo účtu:
IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858 Štátna pokladnica (VÚB)
BIC: SPSR SKBAXXX
variabilný symbol 64
adresa: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Zochova 1, 813 01 Bratislava

Pri platbe mimo EU:
IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858
SWIFT: SUBASKBX Štátna pokladnica (VÚB)
variabilný symbol 64
adresa: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Zochova 1, 813 01 Bratislava

Upozornenie:
Uchádzač, ktorý sa nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť prijímacej skúšky, je povinný oznámiť túto skutočnosť dekanátu fakulty do troch dní od termínu prijímacej skúšky. V prípade práceneschopnosti uchádzača v čase prijímacích skúšok mu na základe žiadosti a predloženého lekárskeho potvrdenia bude vrátená časť poplatku za prijímacie konanie. Do žiadosti je nutné uviesť číslo účtu vo formáte IBAN, na ktoré má byť vrátená časť poplatku.