Pre uchádzačov

Vnútorný predpis o prijímacom konaní (podrobné informácie o prijímacom konaní na HTF VŠMU)
[stiahnuť] (.pdf)


Výsledky prijímacích skúšok na magisterské štúdium od ak. roka 2018 / 2019 sú na >tomto odkaze<.


DODATOČNÉ PRIJÍMACIE KONANIE NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM – PRE AKAD. ROK 2018 / 2019
(27. – 31. 8. 2018)

Kompletné informácie o prijímacom konaní [stiahnuť] (.pdf)

ŠTUDIJNÉ ODBORY A PROGRAMY

 • študijný odbor – Hudobné umenie
  • Študijný program – strunové a dychové nástroje (hra na husliach, hra na violončele)
  • Študijný program – komorná hra
 • študijný odbor – Tanečné umenie
  • študijný program – Tanečné umenie
   študijný plán – choreografia (choreografia ľudového tanca)
 • študijný odbor – Muzikológia
  • Študijný program – teória a dramaturgia hudby
   študijný plán – (teória hudby)

V prihláške je potrebné uviesť okrem študijného programu aj študijný plán – uvedený v zátvorke.

POŽIADAVKY

TERMÍNY

Termín podania prihlášky: do 22. 8. 2018
Miesto podania prihlášky:
doporučenou poštou na dekanát HTF VŠMU, Zochova 1, 813 01 Bratislava.
Termín konania prijímacích skúšok: 27. – 31. 8. 2018

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia. (§ 56 až § 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o VŠ). Prijatie uchádzačov, ktorí ešte nemajú ukončené  vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (bakalárske štúdium), je podmienené jeho získaním najneskôr do dňa zápisu (podmienečné prijatie na štúdium v zmysle § 58 ods. 1 Zákona o VŠ).

V prihláške uvedie uchádzač údaje:

   • v súlade s § 73 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
   • o predchádzajúcom zamestnaní;
   • o dosiahnutom vzdelaní vrátane prospechu (študijné priemery) a o výsledkoch v záujmovej činnosti súvisiacej so študijným programom, na ktorý sa uchádzač hlási.

Prihláška ďalej musí obsahovať:

   • životopis;
   • overenú fotokópiu bakalárskeho diplomu;
   • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Neúplne alebo chybne vyplnené prihlášky sa nezaradia do prijímacieho konania.

Dôležité upozornenie k elektronickej prihláške:
Pred zaregistrovaním sa do systému a zaevidovaním prihlášky si prečítajte návod, ktorý je dostupný v AIS, v záložke „Interné návody“.
Elektronickú prihlášku je potrebné nielen riadne vyplniť a potvrdiť v systéme, ale aj vytlačiť, podpísať a odoslať doporučenou poštou do stanoveného termínu na dekanát HTF VŠMU, Zochova 1, 813 01 Bratislava.

POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA (§ 92 ods. 12 zákona o VŠ):

   • všetky študijné programy – elektronická forma prihlášky 40 € (s registráciou v Ais-e);
   • všetky študijné programy – papierová forma prihlášky 50 € (bez registrácie v Ais-e);
   • prijímacie konanie v cudzom jazyku (anglický alebo nemecký jazyk) 100 €

(platba prevodom, poštovou poukážkou, Eurogiro)

Číslo účtu:
IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858 Štátna pokladnica (VÚB)
BIC: SPSR SKBAXXX
variabilný symbol 64
adresa: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Zochova 1, 813 01 Bratislava

Pri platbe mimo EU:
IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858
SWIFT: SUBASKBX Štátna pokladnica (VÚB)
variabilný symbol 64
adresa: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Zochova 1, 813 01 Bratislava

Pravdepodobný počet prijatých pre akad. rok 2018/2019 v odbore Hudobné umenie – 40.
Pravdepodobný počet prijatých pre akad. rok 2018/2019 v odbore Tanečné umenie – 15.
Pravdepodobný počet prijatých pre akad. rok 2018/2019 v odbore Muzikológia – 10.

Upozornenie:
Ak sa uchádzač nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť prijímacej skúšky, je povinný oznámiť to dekanátu fakulty do troch dní od termínu prijímacej skúšky. V prípade práceneschopnosti uchádzača v čase prijímacích skúšok mu na základe žiadosti a predloženého lekárskeho potvrdenia bude vrátená časť poplatku za prijímacie konanie. Do žiadosti je nutné uviesť číslo účtu vo formáte IBAN, na ktoré má byť vrátená časť poplatku.

> hore <


PRIJÍMACIE KONANIE NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM – PRE AKAD. ROK 2018 / 2019
(25. – 29. 6. 2018)

Informácie o prijímacom konaní na stiahnutie do počítača [stiahnuť] (.pdf)

Dôležité informácie o prijímacom konaní nájdete:

 • Interných predpisoch doktorandského štúdia
 • vo Vnútornom predpise o prijímacom konaní na HTF (> hore <)

 

Interné predpisy doktorandského štúdia na HTF VŠMU:
a) hudobné umenie [stiahnuť] (.pdf) (platné od 1. 5. 2017)
b) muzikológia [stiahnuť] (.pdf)
c) tanečné umenie [stiahnuť] (.pdf) (platné od 25. 1. 2018)

 

ŠTUDIJNÉ ODBORY A PROGRAMY

 • študijný odbor – Hudobné umenie v dennej a externej forme
  • Študijný program – klávesové nástroje (hra na akordeóne, hra na klavíri, hra na organe)
  • Študijný program – skladba a dirigovanie (skladba)
  • Študijný program – strunové a dychové nástroje (hra na viole, hra na kontrabase, hra na tube)
  • Študijný program – spev
 • študijný odbor – Tanečné umenie v dennej a externej forme
  • študijný program – Tanečné umenie
 • študijný odbor – Muzikológia v dennej a externej forme

TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC [stiahnuť] (.pdf)

TERMÍNY

Termín podania prihlášky: do 30. 4. 2018
Miesto podania prihlášky:
doporučenou poštou na dekanát HTF VŠMU, Zochova 1, 813 01 Bratislava.
Termín konania prijímacích skúšok: 25. – 29. 6. 2018

V prihláške uvedie uchádzač údaje v súlade s § 73 ods .2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihláška ďalej musí obsahovať:

 • Životopis.
 • Overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • Doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.
 • Súpis umeleckej činnosti (Hudobne umenie, Tanečné umenie).
 • Súpis naštudovaného repertoáru, súpis publikovaných i nepublikovaných prác, prípadne súpis výsledkov inej odbornej činnosti.
 • Súpis publikovaných a nepublikovaných prác, prípadne aj umeleckej činnosti a odborné posudky na tieto práce a činnosti, ak boli vypracované (Muzikológia).
 • Súpis ďalších odborných výsledkov, projektov a iných aktivít (výskumných, pedagogických, dramaturgických, manažérskych atď.).

Neúplne alebo chybne vyplnené prihlášky sa nezaradia do prijímacieho konania.

POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA (§ 92 ods. 12 zákona o VŠ):

 • elektronická forma prihlášky – 40 € (zaregistrovaná uchádzačom v Ais-e, vytlačená a zaslaná poštou);
 • papierová forma prihlášky – 50 € (bez registrácie v Ais-e);
 • prijímacie konanie v cudzom jazyku (anglický alebo nemecký jazyk) – 100 €

(platba prevodom, poštovou poukážkou, Eurogiro).

Číslo účtu:
IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858
Štátna pokladnica (VÚB)
BIC: SPSR SKBAXXX
variabilný symbol  64
adresa: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Zochova 1, 813 01 Bratislava

Pri platbe mimo EU:
IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858
SWIFT: SUBASKBX
Štátna pokladnica (VÚB)
variabilný symbol  64
adresa: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Zochova 1, 813 01 Bratislava

Upozornenie:
Uchádzač, ktorý sa nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť prijímacej skúšky, je povinný oznámiť túto skutočnosť dekanátu fakulty do troch dní od termínu prijímacej skúšky. V prípade práceneschopnosti uchádzača v čase prijímacích skúšok mu na základe žiadosti a predloženého lekárskeho potvrdenia bude vrátená časť poplatku za prijímacie konanie. Do žiadosti je nutné uviesť číslo účtu vo formáte IBAN, na ktoré má byť vrátená časť poplatku.

> hore <


KONEČNÉ VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH POHOVOROV NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM PRE AKAD. ROK 2018 / 2019:

 • Katedra klávesových nástrojov a cirkevnej hudby [stiahnuť] (.pdf) (AKTUALIZÁCIA 2. 2.)
 • Katedra skladby a dirigovania [stiahnuť] (.pdf) (29. 1.)
 • Katedra spevu [stiahnuť] (.pdf) (AKTUALIZÁCIA 30. 1.)
 • Katedra strunových a dychových nástrojov [stiahnuť] (.pdf) (AKTUALIZÁCIA 1. 2.)
 • Katedra tanečnej tvorby [stiahnuť] (.pdf) (AKTUALIZÁCIA 2. 2.)
 • Katedra teórie hudby [stiahnuť] (.pdf) (AKTUALIZÁCIA 30. 1.)

> hore <


Oznam pre uchádzačov, ktorí sú povinní doplniť predložené dokumenty potvrdzujúce ukončené stredoškolské vzdelanie.

Uchádzači o bakalárske štúdium na HTF VŠMU zo zahraničia sú povinní doplniť predložené dokumenty potvrdzujúce ukončené stredoškolské vzdelanie v ich domovskej krajine. Za dokument potvrdzujúci ukončené stredoškolské vzdelanie v zahraničí sa podľa zákona č. 422/2015 Z. z. (Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov) považuje rozhodnutie okresného úradu v sídle kraja.

O uznaní ukončeného stredoškolského vzdelania na zahraničných stredných školách pre oblasť Bratislavského kraja rozhoduje odbor školstva Okresného úradu v Bratislave so sídlom na Tomášikovej 46, 832 05 Bratislava (Oddelenie odborných a metodických činností – nostrifikácia).

Kontakt: Mgr. Ildikó Hejčíková, PhD., 09610/46 416

Požadované potvrdenie je uchádzač povinný predložiť na študijné oddelenie HTF VŠMU.


Uznanie stredoškolského štúdia v zahraničí
Recognition of Secondary Education Completed Abroad
Anerkennung ausländischer Mittelschulabschlüsse
[stiahnuť / download] (.pdf)

Elektronická registrácia prihlášky (Bc. a Mgr. štúdium)
Záujemcovia o štúdium bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave môžu zaregistrovať prihlášku na štúdium aj elektronickou formou prostredníctvom akademického informačného systému AiS2, ďalej IS. Elektronická registrácia vašej prihlášky vás však nezbavuje povinnosti zaslania vytlačenej a podpísanej prihlášky, vrátane príloh poštou v stanovených termínoch na študijné oddelenie fakulty. Zaregistrovanie elektronickou formou je dobrovoľné, má vplyv na zníženie poplatku za prijímacie konanie.
Podrobné informácie na stiahnutie:
pre bakalárske štúdium [stiahnuť] (.pdf) / pre magisterské štúdium [stiahnuť] (.pdf)
Link na informačný systém: http://e-prihlaska.vsmu.sk

> hore <