Pre uchádzačov

Na tejto stránke sa nachádzajú len informácie, súvisiace s prijímacím konaním na jednotlivé stupne štúdia (Bc., Mgr. a ArtD.).
Študijné plány a ďalšie informácie, týkajúce sa štúdia, nájdete v úvode časti VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE a v časti PRE UCHÁDZAČOV.

Vnútorný predpis o prijímacom konaní (podrobné informácie o prijímacom konaní na HTF VŠMU)
[stiahnuť] (.pdf)


PRIJÍMACIE KONANIE NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – PRE AKAD. ROK 2019 / 2020
(29. 1. – 4. 2. 2019)

HARMONOGRAM PRIJÍMACIEHO KONANIA [stiahnuť] (.pdf)

Kompletné informácie o prijímacom konaní [stiahnuť] (.pdf)

ŠTUDIJNÉ ODBORY A PROGRAMY

 • študijný odbor – Hudobné umenie
  • Študijný program – spev
  • Študijný program – klávesové nástroje (hra na akordeóne, hra na klavíri – koncertný študijný plán, hra na klavíri – pedagogický študijný plán, hra na organe)
  • Študijný program – cirkevná hudba
  • Študijný program – strunové a dychové nástroje (hra na husliach, hra na viole, hra na violončele, hra na kontrabase, hra na gitare, hra na flaute, hra na hoboji, hra klarinete, hra na fagote, hra na lesnom rohu, hra na trúbke, hra na pozaune, hra na tube)
  • Študijný program – skladba a dirigovanie (skladba, dirigovanie orchestra, dirigovanie zboru)
 • študijný odbor – Tanečné umenie
  • študijný program – Tanečné umenie
   študijný plán – tanečné umenie (klasický tanec, ľudový tanec, moderný tanec, tanec pre deti a mládež)
   študijný plán – choreografia
   študijný plán – tanečné divadlo a performancia
 • študijný odbor – Muzikológia
  • Študijný program – teória a dramaturgia hudby
   študijný plán – teória hudby
   študijný plán – dramaturgia a manažment hudby

V prihláške je potrebné uviesť okrem študijného programu aj študijný plán – uvedený v zátvorke.

POŽIADAVKY

 

TERMÍNY

Termín podania prihlášky: do 30. 11. 2018
Miesto podania prihlášky:
doporučenou poštou na dekanát HTF VŠMU, Zochova 1, 813 01 Bratislava.
Termín konania prijímacích skúšok: 29. 1. – 4. 2. 2019

V prihláške uvedie uchádzač údaje:

   • o predchádzajúcom zamestnaní;
   • o dosiahnutom vzdelaní vrátane prospechu (študijné priemery) a o výsledkoch v záujmovej činnosti súvisiacej so študijným programom, na ktorý sa uchádzač hlási.

Prihláška ďalej musí obsahovať:

   • životopis;
   • overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia;
   • uchádzač o študijný program spev predloží  pri prijímacej skúške foniatrické vyšetrenie  nie staršie ako 1 mesiac;
   • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Pozn.: Doklad o ukončení úplného stredného vzdelania (maturitné vysvedčenie) uchádzač predloží do desiatich dní po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium.

Neúplne alebo chybne vyplnené prihlášky sa nezaradia do prijímacieho konania.

Dôležité upozornenie k elektronickej prihláške:
Pred zaregistrovaním sa do systému a zaevidovaním prihlášky si prečítajte návod, ktorý je dostupný v AIS, v záložke „Interné návody“.
Elektronickú prihlášku je potrebné nielen riadne vyplniť a potvrdiť v systéme, ale aj vytlačiť, podpísať a odoslať doporučenou poštou do stanoveného termínu na dekanát HTF VŠMU, Zochova 1, 813 01 Bratislava.

POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA (§ 92 ods. 12 zákona o VŠ):

   • všetky študijné programy – elektronická forma prihlášky 40 € (s registráciou v Ais-e);
   • všetky študijné programy – papierová forma prihlášky 50 € (bez registrácie v Ais-e);
   • prijímacie konanie v cudzom jazyku (anglický alebo nemecký jazyk) 100 €

(platba prevodom, poštovou poukážkou, Eurogiro)

Číslo účtu:
IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858 Štátna pokladnica (VÚB)
BIC: SPSR SKBAXXX
variabilný symbol 64
adresa: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Zochova 1, 813 01 Bratislava

Pri platbe mimo EU:
IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858
SWIFT: SUBASKBX Štátna pokladnica (VÚB)
variabilný symbol 64
adresa: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Zochova 1, 813 01 Bratislava

Pravdepodobný počet prijatých pre akad. rok 2018/2019 v odbore Hudobné umenie – 40.
Pravdepodobný počet prijatých pre akad. rok 2018/2019 v odbore Tanečné umenie – 25.
Pravdepodobný počet prijatých pre akad. rok 2018/2019 v odbore Muzikológia – 10.

Upozornenie:
Ak sa uchádzač nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť prijímacej skúšky, je povinný oznámiť to dekanátu fakulty do troch dní od termínu prijímacej skúšky. V prípade práceneschopnosti uchádzača v čase prijímacích skúšok mu na základe žiadosti a predloženého lekárskeho potvrdenia bude vrátená časť poplatku za prijímacie konanie.

 


Oznam pre uchádzačov, ktorí sú povinní doplniť predložené dokumenty potvrdzujúce ukončené stredoškolské vzdelanie.

Uchádzači o bakalárske štúdium na HTF VŠMU zo zahraničia sú povinní doplniť predložené dokumenty potvrdzujúce ukončené stredoškolské vzdelanie v ich domovskej krajine. Za dokument potvrdzujúci ukončené stredoškolské vzdelanie v zahraničí sa podľa zákona č. 422/2015 Z. z. (Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov) považuje rozhodnutie okresného úradu v sídle kraja.

O uznaní ukončeného stredoškolského vzdelania na zahraničných stredných školách pre oblasť Bratislavského kraja rozhoduje odbor školstva Okresného úradu v Bratislave so sídlom na Tomášikovej 46, 832 05 Bratislava (Oddelenie odborných a metodických činností – nostrifikácia).

Kontakt: Mgr. Ildikó Hejčíková, PhD., 09610/46 416

Požadované potvrdenie je uchádzač povinný predložiť na študijné oddelenie HTF VŠMU.


Uznanie stredoškolského štúdia v zahraničí
Recognition of Secondary Education Completed Abroad
Anerkennung ausländischer Mittelschulabschlüsse
[stiahnuť / download] (.pdf)

Elektronická registrácia prihlášky (Bc. a Mgr. štúdium)
Záujemcovia o štúdium bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave môžu zaregistrovať prihlášku na štúdium aj elektronickou formou prostredníctvom akademického informačného systému AiS2, ďalej IS. Elektronická registrácia vašej prihlášky vás však nezbavuje povinnosti zaslania vytlačenej a podpísanej prihlášky, vrátane príloh poštou v stanovených termínoch na študijné oddelenie fakulty. Zaregistrovanie elektronickou formou je dobrovoľné, má vplyv na zníženie poplatku za prijímacie konanie.
Podrobné informácie na stiahnutie:
pre bakalárske štúdium [stiahnuť] (.pdf) / pre magisterské štúdium [stiahnuť] (.pdf)
Link na informačný systém: http://e-prihlaska.vsmu.sk

> hore <