pôsobenie, funkcia
1984 – 1990 odb. as.
1990 – 1996 doc.
1996 – doteraz profesor
1994 – 2003 vedúca KKN
1996 – 1998 predseda AS VŠMU
1996 – 1998 predseda AS HTF VŠMU
1996 – 1999 člen AS VŠMU
1996 – 1999 člen AS HTF VŠMU
1994 – doteraz člen UVR HTF VŠMU
2003 – doteraz člen UVR VŠMU
2003 – 2004 prodekanka HTF VŠMU pre študijný proces
2004 – 2007 prorektorka VŠMU pre vzdelávanie
2007 – doteraz prodekanka HTF VŠMU pre študijný proces

vzdelanie
1955 – 1964 ZDŠ Bratislava
1955 – 1964 ĽŠU Bratislava
1964 – 1969 Konzervatórium v Bratislave – hra na klavíri
1969 – 1974 VŠMU Bratislava, hra na klavíri
1974 – 1976 postgraduálne štúdium Konzervatórium P.I. Čajkovského Moskva, hra na klavíri

umelecká a vedecká činnosť
Klavír sólo
Klavírne koncerty s orchestrom
Klavír v komornej spolupráci so speváčkou Martou Beňačkovou od r. 1988
Klavír štvorručne v komornej spolupráci s Františkom Perglerom od r. 1998
Recitály na Slovensku a v zahraničí
Festivaly na Slovensku i v zahraničí
Nahrávky v rozhlase na Slovensku a v zahraničí
Nahrávky na CD nosičoch na Slovensku a v zahraničí

pedagogická činnosť
HTF VŠMU hra na klavíri, interpretačný seminár, pedagogika hry na klavíri, analýza repertoáru, pedagogický seminár stredný stupeň

prehľad zamestnania
koncertná umelkyňa od r. 1974 – doteraz
1978 – 1989 Konzervatórium v Bratislave, hra na klavíri
1984 – doteraz HTF VŠMU, hra na klavíri