Vedenie fakulty

dekanka HTF
prof. Mgr. art. Irina Čierniková, ArtD.

prodekani HTF
doc. Jozef Hošek, ArtD. – prodekan pre rozvoj fakulty a umeleckú činnosť
doc. Mgr. art. Lucia Papanetzová, ArtD. – prodekanka pre študijný proces (poverená funkciou)
Mgr. art. Katarína Hašková, ArtD. – prodekanka pre vedu a zahraničné styky

tajomník HTF
Ing. Juraj Božik