prof. Jozef Podhoranský

Jozef Podhoranský je tvorivým a neustále hľadajúcim typom interpreta. Neuspokojuje sa s dosiahnutými métami, vždy sa usiluje siahať na ešte vyššie priečky rebríka kvality. Pribúdajúce roky a rozširujúca sa prax mu umožňujú čoraz výstižnejšie pretlmočenie skladateľovho zámeru. Jeho štýlovo precízna interpretácia je podmienená predovšetkým vysokou hudobnou inteligenciou, bohatou tvorivou fantáziou, eleganciou prejavu, zmyslom pre dramatickú […]

doc. Jozef Hošek, ArtD.

katedra
Katedra strunových a dychových nástrojov

pôsobenie, funkcia
Interný pedagóg hry na violu
V minulosti vykonával funkciu vedúceho KSDN , striedavo vykonával
a v súčasnosti i vykonáva funkciu prodekana  HTF pre umeleckú činnosť a rozvoj fakulty
Je členom Vedeckej a umeleckej rady HTF, ako i VUR VŠMU

vzdelanie
Konzervatórium v Bratislave (1963-1969), v triede  Ladislava Hrdinu
Vysoká Škola Múzických Umení v Bratislave (1969 – 1970) pedagogické vedenie Rudolf Križan
Hudobná […]

X