Oddelenie komornej hry

Na oddelení je možné študovať študijný program „Komorná hra” na magisterskom stupni.

Okrem toho oddelenie zabezpečuje výuku predmetov „Prax v komornej hre”, „Hra v súbore” a „ Komorný spev”, ktoré sú povinné pre študentov Katedry klávesových nástrojov a cirkevnej hudby, Katedry sláčikových a dychových nástrojov a Katedry spevu v 1. – 3. ročníku bakalárskeho štúdia a v oboch ročníkoch magisterského štúdia (v závislosti od študijného zamerania).

vedúci oddelenia
Mgr. art. Viera Bartošová, ArtD.

profesor
prof. Anna Hölblingová, ArtD.

docent
prof. Ján Slávik, ArtD.


Smernica o určení kompetencií a harmonograme prác pri administrácii štúdia pedagógmi a zamestnancami školy v Akademickom informačnom systéme
(s platnosťou od 1. 1. 2013) – prevziať (.pdf)