Učitelia katedry

vedúci katedry
prof. PhDr. Eva Ferková, PhD.

tajomník katedry
Mgr. Peter Martinček, PhD.

profesori
prof. PhDr. Eva Ferková, PhD.
prof. Markéta Štefková, PhD.

docenti
doc. PhDr. Petr Daněk, PhD.

odborní asistenti
Mgr. art. Ľuboš Bernáth, ArtD.
Mgr. art. Zuzana Flamová, ArtD.
Mgr. art. Katarína Hašková, ArtD.
Mgr. art. Juraj Jartim, ArtD.

Mgr. art. Ladislav Kačic, PhD.
PhDr. Ľudmila Michalková, PhD.
PhDr. Tomáš Surý, ArtD.
Mgr. art. Róbert Šebesta, PhD.

ďalší učitelia
Mgr. Zuzana Cenkerová, PhD.
PaedDr. Eva Čunderlíková, PhD.
PhDr. Gabriela Herényiová, PhD.

doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD.
Mgr. art. Daniela Mintálová
Mgr. art. Vladimír Sirota
PhDr. Eva Sisková
PhDr. Hana Urbancová, DrSc.
Mgr. Peter Valo

interní doktorandi
PaedDr. Mgr. art. Silvia Adamová
Mgr. art. Jana Zelenková

externí doktorandi
Mgr. Katarína Pokojná
Mgr. art. Matej Sloboda