Profil absolventa

Študijný program spev sa opiera o skúsenosti slovenskej vokálnej školy, ktoré spája s poznatkami progresívnych zahraničných interpretačných škôl. Profil absolventa spevu spoluvytvárajú okrem predmetov hlavného odboru predmety spoločenskovedné a hudobno-teoretické. V priebehu štúdia prezentujú študenti svoje výsledky na fakultných i verejných koncertoch, resp. operných predstaveniach. Študenti sa pripravujú a zúčastňujú na domácich i zahraničných súťažiach, absolvujú študijné pobyty na zahraničných školách.

Absolvent je pripravený na sólistické pôsobenie v opernej aj koncertnej praxi. Vzhľadom na individuálne zameraný študijný plán nájde absolvent spevu uplatnenie aj ako komorný sólista, sólista vokálno-inštrumentálnych diel a pod. Absolvovanie DPŠ mu umožňuje pôsobiť ako plne vysokoškolsky kvalifikovaný pedagóg.