Časopis TEMPO

 

Časopis sprostredkúva aktuálne informácie o dianí na HTF VŠMU v oblasti umelecko-výskumnej činnosti. Sú v ňom uverejňované pôvodné vedecké a historické štúdie, rozhovory s umeleckými osobnosťami pôsobiacimi na HTF VŠMU, výber z habilitačných a inauguračných prednášok a referátov prednesených v rámci doktorandských a študentských seminárov, príspevky do historickej a pedagogickej rubriky, štúdie k teórii hudobnej interpretácie, recenzie významných umeleckých podujatí a konferencií realizovaných na pôde HTF VŠMU, príp. v spolupráci s ďalšími inštitúciami.

Redakčná rada:

Na čele redakčnej rady časopisu stojí Mgr. art. Lucia Papanetzová, ArtD. a autorský okruh tvoria pedagógovia a poslucháči HTF VŠMU.
K spolupráci na tvorbe časopisu srdečne prizývame všetkých našich kolegov! Za Vaše tipy, podnety a aktuálne informácie vďaka vopred.

Svoje návrhy na príspevky môžete posielať mailom na adresy:
luciapapanetz@gmail.com alebo papanetzova@vsmu.sk